68/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 11ης /20.5.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   68/2022

Περίληψη: Εξέταση Ένστασης επί της αριθ. 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου.

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η  του μηνός Μαΐου   έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 20:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6874/13-5-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76)καθώς και  τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Τσολάκος Γεωργιος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος . 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5 Μυττάς Ιωάννης    6. Συριάνος Κων/νος                          7. Θελερίτης Γεώργιος 
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο Θέμα  (  Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 2ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Εξέταση Ένστασης επί της αριθ. 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

Α. Την αριθ. 50/2022  με ΑΔΑ: ΨΦ26Ω1Θ-200,  προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου».

 

Β. Την  με αριθ. πρωτ. 6000/29.4.2022  Προσφυγή – Ένσταση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος»

 

Γ. Την αριθ. 7/2022  ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Δ. Την με αριθ. πρωτ. 6953/13-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Πολεοδομίας

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ.: 27423-60123

Email: kpeppa@1497.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:

1.      Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.      Δημοτικό Συμβούλιο

Σικυωνίων

 

 

 

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 50/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. «Αρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου.»

Σχετ:

 1. Η 50/2022 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΦ26Ω1Θ-20Ο)
 2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 6000/29.4.2022 της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος»

Με την 50/2022 απόφαση Δ.Σ., το σώμα αποφάσισε να εγκρίνει την ολική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 50, εμβαδού 793,96τ.μ., το οποίο είχε δεσμευτεί από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ/92) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης βάσει του άρ. 88 του Ν. 4759/2020.

Η ανωτέρω απόφαση Δ.Σ. δημοσιεύτηκε/κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τα κατά το νόμο προβλεπόμενα και εν συνεχεία υποβλήθηκε μία (1) ένσταση, από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 6000/29-4-2022 από τον Δήμο Σικυωνίων και επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.

Επί της ανωτέρω ένστασης, η Τεχνική Υπηρεσία τοποθετείται ως εξής:

 • Το άρ. 883 Του ν. 4759/2020 θέτει πράγματι ως προϋπόθεση της ολικής ή μερικής επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης την ύπαρξη σοβαρών πολεοδομικών λόγων, οι οποίοι να επιβάλλουν τη διατήρηση του ακινήτου ή μέρους αυτού ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ρητά τους λόγους αυτούς. Ο σεβασμός του πολεοδομικού σχεδίου αποτελεί καταρχήν, κατά την άποψή μας, έναν σοβαρό πολεοδομικό λόγο, καθώς αυτό λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αναγκών, αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής στην οποία αναφέρεται. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έναντι κάποιου άλλου είχε μελετηθεί κατά τη σύνταξη του σχεδίου και είχε προκριθεί ως βέλτιστη λύση για τη διαμόρφωση της πολεοδομικής κατάστασης και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και διατήρηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, διότι διαφορετικά καταστρατηγείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, επιφέροντας άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, η πόλη του Κιάτου στερείται επαρκών χώρων στάθμευσης, γεγονός που καθίσταται εμφανέστερο τόσο κατά τις ώρες αιχμής, όσο και κατά τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους ο αριθμός επισκεπτών και παραθεριστών αυξάνει σημαντικά τον πραγματικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια, η αδυναμία του Δήμου να προβεί στην απαλλοτρίωση κατά τα παρελθόντα έτη δεν καταργεί την αναγκαιότητα εξασφάλισης του εν λόγω οικοπέδου για το σκοπό για τον οποίο αυτό προορίζεται.
 • Ως προς την απαίτηση εγγραφής της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ήδη μετά την 50/2022 απόφαση Δ.Σ. (με την οποία αποφασίστηκε η επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης) οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τροποποίηση του προϋπολογισμού. Κατόπιν του από 21/4/2022 υπηρεσιακού σημειώματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων έλαβε την 119/2022 απόφαση περί τροποποίησης προϋπολογισμού και δημιουργίας νέας πίστωσης στον ΚΑ 02.30.7111.007 «Αποζημίωση Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο που είχε δεσμευτεί για χώρο στάθμευσης στο Ο.Τ. 50 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου» και επίκειται η λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την τροποποίηση αυτή, ο Δήμος θα μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλεπόμενα του άρ.891 του Ν. 4759/2020: «[…] Μετά από την έκδοση της απόφασης επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ο οικείος δήμος είτε παρακαταθέτει, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, την προσήκουσα αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ δικαιούχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, είτε εκδίδει χρηματικό ένταλμα πληρωμής της προσήκουσας αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη.» Εξασφαλίζονται, λοιπόν, οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για σύννομη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην εν λόγω ιδιοκτησία. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι ο Δήμος οφείλει να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου εντός δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης επανεπιβολής, η δε παράβαση της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την αυτοδίκαιη οριστική άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Δεύτερη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί του αυτού ακινήτου, ολική ή μερική, δεν επιτρέπεται.
 • Ως προς την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (άρ.92 ν. 4759/2020), σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σικυωνίων ήδη προετοιμάζει την υποβολή σχετικής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 (Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η ύπαρξη ή μη του εν λόγω σχεδίου ουδόλως επηρεάζει τη διαδικασία επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί ακινήτου.
 • Τέλος, επί της πρότασης της ενιστάμενης για εξαγορά της ιδιοκτησίας στην εμπορική της αξία: Το άρ.883 του ν. 4759/2020 ορίζει ότι «ως προσήκουσα αποζημίωση (για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης) ορίζεται, η υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το ημερολογιακό έτος υποβολής της αίτησης.» Η αντικειμενική αξία του οικοπέδου ανέρχεται σε 163.305,79€, ενώ η εμπορική αξία (σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού που προσκομίστηκε από την ενιστάμενη) είναι 325.000,00€. Η εξαγορά του ακινήτου στην εμπορική αξία θα επιβάρυνε τον Δήμο κατά 161.694,21€ επιπλέον, θα ήταν οικονομικά ασύμφορη και θα αντέβαινε στο δημόσιο συμφέρον.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την απόρριψη της ένστασης με αρ. πρωτ.  6000/29.4.2022 που υποβλήθηκε από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» κατά της 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην παρούσα εισήγηση.

Καλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Σικυωνίων όπως γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων και προωθήσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικ. Παπαβασιλείου

 

 1. Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι, την με  αριθ. πρωτ. 6000/29.4.2022  Προσφυγή – Ένσταση της  Ανώνυμης  Τραπεζικής  Εταιρείας  με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος»,  (η οποία κατατέθηκε κατά της 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων) , για τους λόγους που αναφέρονται  στην με αριθ. πρωτ. 6953/13-5-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων όπως αυτή   αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 68/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20.05.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email