68/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 68/2021   2ο θέμα  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμου Σικυωνίων και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το έργο «Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο της προγραμματικής που ακολουθεί:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ:

«Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας»

 

Στην Αθήνα σήμερα, την …………. ημέρα ………………………………….. του μηνός ………………………………………. του έτους 2021, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

 1. Το «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 20, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών.
 2. Ο «Δήμος Σικυωνίων», νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Σπύρο Σταματόπουλο, κάτοικο Κιάτου.
 3. Το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» / «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας», που εδρεύει στο Βόλο, οδός Γιαννιτσών και Λαχανά – Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 38334, ΑΦΜ 090071277, Δ.Ο.Υ. Βόλου, νομίμως εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Θ., Αντιπρύτανη Έρευνας και Δία Βίου Εκπαίδευσης Αν. Καθ. Ιωάννα Λαλιώτου δυνάμει του με αρ. ΦΕΚ 4086/18-09-2018 «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη», τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τη με αρ. πρωτ. 21692/ΓΠ/04-11-2020 «Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ» (ΑΔΑ 9BT2469B7Ξ-Γ5Π), κάτοικο Βόλου.

 

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 2. Το Ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».
 3. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης”.
 4. Το Ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει.
 5. Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153), όπως ισχύει.
 7. Το άρθρο 12 του Ν. 3513/2006  (Α΄265), «Τροποποίηση και συμπλήρωση της  συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
 8. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. Το Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991), όπως ισχύει σήμερα.
 14. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
 15. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
 16. Το N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/A/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
 17. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α΄26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 18. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 19. Το Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 20. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 21. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
 22. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων».
 23. Το Π.Δ. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας» (ΦΕΚ 118/Α’/05-05-1981).
 24. Την με αρ. πρωτ. 733660 του ΥΠΠΟΑ της 25/1/2021 χορήγηση στον Καθ. Γιάννη Λώλο, διευθυντή των ανασκαφών της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στην αρχαία Σικυώνα, άδειας για: α) Μελέτη του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019, με κύριο στόχο μεταξύ άλλων τη ψηφιοποίηση των ανασκαφικών δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους στον ψηφιακό χάρτη της Σικυώνας, και β) για την κατάρτιση μελετών συντήρησης και προστασίας των μνημείων που είχαν αποκαλυφθεί σε παλαιές ανασκαφές στο χώρο, δηλ. του αρχαίου γυμνασίου, του μεγάλου ναού της αγοράς, του βουλευτηρίου και της νότιας στοάς, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του αρχ. Χώρου της αρχαίας Σικυώνας.
 25. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 3ης Συνεδρίασης του 7μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί αποδοχής προϋπολογισμού του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Λώλο.
 26. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 188/11.02.2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί καθορισμού ποσοστού επί προϋπολογισμού έργου, διαχειριζόμενου από τον ΕΛΚΕ του Π.Θ.
 27. Την υπ’ αριθ. ____________­­­­ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, & Δήμου  Σικυωνίων  για  το  έργο  με  τίτλο: «Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας».
 28. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 3ης Συνεδρίασης του 7μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση υπογραφής των όρων της παρούσας.
 29. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 1

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 • Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
 • Τους σκοπούς της Σύμβασης (άρθρο 2).
 • Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
 • Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).
 • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 5).
 • Τον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος (άρθρο 6).
 • Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 7).
 • Τον ορισμό επιστημονικού υπεύθυνου του έργου (άρθρο 8).
 • Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυμβατική συμπεριφορά (άρθρο 9).
 • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 10).
 • Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 11).
 • Την επίλυση διαφορών – διαφωνίες (άρθρο 12).
 • Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 13).
 • Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 14).

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της Σύμβασης

Οι μεγάλης κλίμακας ανασκαφές που διενεργούνται στην αγορά της αρχαίας Σικυώνας από το 2013 κ.ε., υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιάννη Λώλου, αποκάλυψαν σημαντικά δημόσια μνημεία της αρχαίας πόλης (ναό και τμήματα τριών στοών), καθώς και συγκρότημα εργαστηρίων ειδικευμένων στην κεραμική. Από τις ανασκαφές αυτές, που κάλυψαν έκταση περίπου δύο στρεμμάτων, προέκυψαν χιλιάδες κινητά ευρήματα, κυρίως κεραμική αλλά και εκατοντάδες νομίσματα και άλλα μικροαντικείμενα, που έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους. Η μελέτη και  συντήρηση  αυτών των ευρημάτων  (ειδικοί  καθαρισμοί, συγκολλήσεις και  οι απαραίτητες συμπληρώσεις) βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενώ οι μελέτες συντήρησης, στερέωσης και προστασίας των ανασκαμμένων χώρων έχουν ολοκληρωθεί και κατατεθεί στο ΥΠΠΟΑ για έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το καλοκαίρι του 2020 οι εργασίες της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επικεντρώθηκαν στον επιφανειακό καθαρισμό του αρχαίου γυμνασίου, ενός εμβληματικού μνημείου της Σικυώνας, έκτασης 5 περίπου στρεμμάτων. Το μνημείο, που είχε ανασκαφεί από τον Α. Ορλάνδο από το 1932 έως το 1939 και πάλι στις αρχές της δεκαετίας του 1950, έχει έκτοτε υποστεί πολλές φθορές εξαιτίας της έκθεσής του στα καιρικά φαινόμενα. Τμήματά του είχαν επιχωθεί, κονιάματα από τους τοίχους του μνημείου και τους λίθινους αγωγούς του έχουν αποκολληθεί ενώ οι σιδηροί σύνδεσμοι της αναστυλωμένης κρήνης (από τον Α. Ορλάνδο) έχουν οξειδωθεί σε βαθμό που να κινδυνεύει η ευστάθεια και η ακεραιότητά της. Χάρη στον πρόσφατο καθαρισμό ολόκληρου του μνημείου από τις επιχώσεις μπορεί πλέον να προχωρήσει  1) η λεπτομερής μελέτη συντήρησης, στερέωσης και προστασίας του και 2) η μελέτη αναστήλωσης και της δεύτερης κρήνης που σώζει αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη ώστε το εγχείρημα να είναι εφικτό και θεμιτό, καθώς και έως 10 κιόνων των περιστυλίων με βάση τους σωζόμενους σπονδύλους και τα υπάρχοντα κιονόκρανα. Επιπλέον, θα καταρτιστεί μελέτη συντήρησης και ανάδειξης και των υπόλοιπων μνημείων που ήρθαν στο φως από τις παλαιές ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή ο μεγάλος ναός, το βουλευτήριο και η νότια στοά, καθώς και μελέτη προσβασιμότητας σε όλα τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου που θα περιλαμβάνει επιδιόρθωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου διαδρομών και σχεδιασμό νέων ενημερωτικών πινακίδων. Παράλληλα θα συνεχιστεί με στόχο να ολοκληρωθεί η συντήρηση και η μελέτη των ευρημάτων των ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αποθήκη των ανασκαφών που μισθώνεται στο Βασιλικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και στην κατεύθυνση προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, συνυπογράφει την παρούσα ΠΣ με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) για την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος μελέτης προστασίας και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα είναι δεκατρία (13) άτομα και περιλαμβάνει τον διευθυντή της ανασκαφής, τρεις καθηγητές αρχαιολογίας υπεύθυνους για τη μελέτη του υλικού των ανασκαφών, ειδικούς επιστήμονες υπεύθυνους (βιοαρχαιολόγο και ζωοαρχαιολόγο) για τη μελέτη των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων και του ζωοαρχαιολογικού υλικού, έναν έμπειρο αρχαιολόγο υπεύθυνο της αποθήκης των ευρημάτων, έναν αρχιτέκτονα, έναν πολιτικό μηχανικό και μια συντηρήτρια για την εκπόνηση των μελετών προστασίας, στερέωσης και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς, καθώς και τρεις διδακτορικούς φοιτητές αρχαιολογίας που θα βοηθήσουν με τη μελέτη των ευρημάτων της ανασκαφής. Αμοιβή προβλέπεται για την συντηρήτρια,  τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση μελετών, προστασίας, συντήρησης, στερέωσης, αναστήλωσης και ανάδειξης ανασκαμμένων μνημείων του αρχαιολογικού χώρου και συγκεκριμένα:

 1. Μελέτη συντήρησης, στερέωσης και προστασίας των ακόλουθων ανασκαμμένων μνημείων: α) του γυμνασίου, β) του μεγάλου ναού, γ) του βουλευτηρίου και δ) της μεγάλης, νότιας στοάς,
 2. Μελέτη αναστήλωσης κατ’ εκτίμηση δέκα κιόνων των περιστυλίων του γυμνασίου,
 3. Μελέτη αποκατάστασης κιόνων και επιστυλίου νότιας κρήνης (αποσυναρμολόγηση της παλαιάς αναστήλωσης και ανασυναρμολόγηση),
 4. Μελέτη αναστύλωσης βόρειας κρήνης (νέοι κίονες με υπάρχοντα επιστύλια)
 5. Μελέτη διαμόρφωσης πρανών στη δυτική και νότια πλευρά του γυμνασίου
 6. Μελέτη προσβασιμότητας στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου

Στο πλαίσιο του έργου θα συνεχιστεί η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων των πρόσφατων ανασκαφών (2013-2019) και θα προσληφθεί το ακόλουθο προσωπικό:

α) Ένας συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες

β) Ένας αρχιτέκτονας μηχανικός για χρονικό διάστημα έως δύο μήνες

γ) Ένας πολιτικός μηχανικός για χρονικό διάστημα έως πέντε μήνες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα  γίνει από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά  τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/11.02.2014 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθορίστηκε το ποσοστό 12% επί του Προϋπολογισμού του έργου (προ ΦΠΑ) για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επίσης, από τις πιστώσεις του έργου θα καλυφθούν οι δαπάνες μίσθωσης της αποθήκης όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ι.Λώλος.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται έως τις 31/5/2022 χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εκτελεσθεί το έργο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γιάννη Λώλου. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη  γνώμη των συμβαλλομένων μερών, με έγγραφη  τροποποίηση της παρούσης για χρονικό διάστημα έως και 6 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

Οι μελέτες συντήρησης, στερέωσης και προστασίας των ανασκαμμένων μνημείων που αναφέρονται παραπάνω καθώς και της αναστύλωσης της βόρειας κρήνης του γυμνασίου και της προσβασιμότητας στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου θα διαρκέσουν από την έναρξη ισχύος της σύμβασης έως το Δεκέμβριο του 2021.

Η συντήρηση των ευρημάτων της ανασκαφής μέλλεται να συνεχιστεί έως την 31η Μαΐου του 2022. Οι μελέτες πρόκειται να κατατεθούν στα αρμόδια όργανα (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης) έως το τέλος του 2021, ενώ πλήρης κατάλογος των συντηρημένου υλικού έως τον Ιούνιο του 2022.

ΑΡΘΡΟ 6

Φορέας Υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας Υλοποίησης της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διά του ΕΛΚΕ, υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γιάννη Λώλου. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται στις εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη του έργου, που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό KAE 02.00.6737.006 με τίτλο : Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της  αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας” {Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19}. Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το ποσό των 4.000 € για την τακτική καταβολή των μισθωμάτων και των πάγιων εξόδων (ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας και ύδρευσης) της αποθήκης των ευρημάτων. Η διάθεση της υπόλοιπης πίστωσης θα γίνεται με βάση το πρόγραμμα των εκτελεσθεισών εργασιών, στον Ε.ΛΚ.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δαπανών. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παραπάνω αμοιβή καλύπτει το σύνολο του ποσού για: Αμοιβές προσωπικού, φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις, δαπάνες μίσθωσης και λειτουργικών εξόδων της αποθήκης των ανασκαφών.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα ποσά θα κατατίθενται από τον Δήμο Σικυωνίων στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τράπεζα ALPHA BANK, Υποκατάστημα Βόλου, Διεύθυνση Ιάσονος 60, Αριθμός Λογαριασμού 310-00-2002-020353.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

Ορισμός επιστημονικού υπεύθυνου του έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γιάννης Λώλος.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος προσωπικά για την υποβολή στο ΥΠΠΟΑ όλων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού από την παρούσα και τις κείμενες διατάξεις και αποτελεί τον επιστημονικό σύνδεσμο  μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Παν. Θεσσαλίας και  της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Για την εκτέλεση του έργου και με ευθύνη του ΕΛΚΕ του Παν. Θεσσαλίας συγκροτείται ομάδα έργου. Την ευθύνη κατανομής της εργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έργου και του συντονισμού της ομάδας έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυμβατική συμπεριφορά

 1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας αναλαμβάνει:

α. Να εποπτεύει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Ειδικότερα, διά της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3028/2002, αναλαμβάνει να θέτει τις εργασίες της εγκεκριμένης έρευνας υπό την εποπτεία του, η οποία ασκείται από εκπρόσωπο αρχαιολόγο.

β. Να παρέχει την υποστήριξή του κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Ν. 3028/2002.

γ. Να παρέχει στους άλλους συμβαλλόμενους τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.

δ. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή.

ε. Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 11 της παρούσης.

 1. Ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει:

α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή.

β. Να καταβάλλει προς τον ΕΛΚΕ του Π.Θ. το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ       (24.800,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων με βάση τους πιστοποιημένους λογαριασμούς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως παραπάνω.

γ. Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 11 της παρούσης.

Τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς τον οποίο θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά πληρωμής είναι τα παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Θ.

Φορολογική Έδρα: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, ΤΚ 38221 Βόλος

Α.Φ.Μ.: 090071277

Δ.Ο.Υ.: Βόλου

Οι καταβολές θα γίνονται στην Τράπεζα ALPHA BANK, Υποκατάστημα Βόλου, επί της οδού Ιάσονος 60, στον Αριθμό Λογαριασμού:

310-00-2002-020353, με την ένδειξη (αγορά Αρχαίας Σικυώνας)

 

 1. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, αναλαμβάνει:

α. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 733660 του ΥΠΠΟΑ της 25/1/2021 χορήγηση στον Καθ. Γιάννη Λώλο, διευθυντή των ανασκαφών της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στην αρχαία Σικυώνα, άδειας για: α) Μελέτη του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019, με κύριο στόχο μεταξύ άλλων τη ψηφιοποίηση των ανασκαφικών δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους στον ψηφιακό χάρτη της Σικυώνας, και β) για την κατάρτιση μελετών συντήρησης και προστασίας των μνημείων που είχαν αποκαλυφθεί σε παλαιές ανασκαφές στο χώρο, δηλ. του αρχαίου γυμνασίου, του μεγάλου ναού της αγοράς, του βουλευτηρίου και της νότιας στοάς, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του αρχ. Χώρου της αρχαίας Σικυώνας.

β. Την ευθύνη της διαχείρισης της χρηματοδότησης του προγράμματος των χρηματικών ποσών που θα κατατίθενται από τον Δήμο Σικυωνίων στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΛΚΕ

γ. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

δ. Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 11 της παρούσης.

ε.   Την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 11 της παρούσης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της Σύμβασης.

ζ.   Την διοικητική και οικονομική μέριμνα με σκοπό την ορθή εξέλιξη και υλοποίηση των στόχων της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής καθηγητής κ. Γιάννης Λώλος, ευθύνονται έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμο Σικυωνίων) για την ορθή εκτέλεση και πλήρη περάτωση του έργου. Έχει την αποκλειστική ευθύνη του έργου που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, το οποίο υποχρεούται να εκτελέσει σύμφωνα με τον Ν.3028/2002, και το λοιπό πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στο προοίμιο της παρούσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, τις επικρατούσες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές για έργα αυτής της κατηγορίας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου συνομολογούν ότι έχουν λάβει γνώση των απαιτήσεων των λοιπών συμβαλλομένων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμος Σικυωνίων).

Καμία αξίωση ή απαίτηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση δεν θα δικαιολογείται ή αναγνωρίζεται λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, παρερμηνείας ή εσφαλμένης εκτίμησης οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκπληρώνει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή επιδεικνύοντας την προσήκουσα ικανότητα, επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Επίσης υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Δήμος Σικυωνίων ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν για τυχόν αποζημίωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και για οποιαδήποτε αιτία, η αστική δε ευθύνη εκ της εκτελέσεως του έργου ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- ΕΛΚΕ αποκλειστικά και μόνο.

Η έγγραφη ενημέρωση δεν μεταβάλλει τις συμβατικές δεσμεύσεις των μερών και δεν έχει ως συνέπεια την υπό οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του. Επιπλέον υποχρεούται να επιδεικνύει στους συμβαλλόμενους: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμο Σικυωνίων, όταν ζητείται, οποιοδήποτε στοιχείο και να παρέχει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία σχετική με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται να συμμετέχει, εφόσον καλείται, με επιστημονικά ή τεχνικά στελέχη αλλά και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου  σε  συσκέψεις, που  επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οι συμβαλλόμενοι: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμος Σικυωνίων, για εξέταση της πορείας του έργου κατά την διάρκεια της προόδου ή εκτέλεσης του έργου. Στο  τέλος του έργου το Π.Θ. υποχρεούται να υποβάλλει απολογισμό, ο οποίος θα συνταχθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου (Άρθρο 7) και την ομάδα των συνεργατών του.

Στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης το  Π.Θ., με ευθύνη  του Επιστημονικού Υπευθύνου, έχει την υποχρέωση να παραδώσει άμεσα στο ΥΠΠΟΑ όλα τα σχετικά με το έργο δεδομένα και στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του και ανταποκρίνονται στις παραδοθείσες φάσεις.

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπόχρεος για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων, όπως επίσης και για τη συνδρομή του το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων, εγγράφων κλπ κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου και βρίσκονται στα αρχεία του.

Το Π.Θ. μπορεί να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και μέχρις περατώσεως του έργου για σπουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων.

Παράβαση όρου της παρούσας που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και αντισυμβατική ή παράνομη πράξη ή παράλειψη από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχουν στα άλλα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

 

Οι συμβαλλόμενοι: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμος Σικυωνίων δικαιούνται να δημοσιεύσουν ή να χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, να εφαρμόσουν ή να διαθέσουν σε τρίτους (εκτός εάν  παραβιάζει  προσωπικά  δεδομένα  ή απόρρητα  κατά νόμο στοιχεία) τα παραδοτέα του έργου με ή χωρίς αντάλλαγμα οποτεδήποτε. Οι ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται εφ’ όσον προκύψει σχετικό θέμα. Το Π.Θ. διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για το παραχθέν έργο. Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν παραιτείται από τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα ούτε τα εκχωρεί σε οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, αντιγράφων και απεικονίσεων (φωτογραφίες, video) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς  χώρους  και ιστορικούς τόπους  ή  είναι μεμονωμένα, καθώς και κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και να καταβάλει τα αναλογούντα τέλη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002, όπως εξειδικεύεται στις υπ’ αριθ.  ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011  (ΦΕΚ  Β’  3046) και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/

346553/247338/5874/3323/27.6.2019 (ΦΕΚ Β’ 2666), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/10924/503/12- 3-1990 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 256/Β/10-04-1990).

ΑΡΘΡΟ 11

Όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Επιτροπή Παρακολούθησης», η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως:

 • Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κ. Παναγιώτα Κασίμη η οποία θα εκτελεί και χρέη Προέδρου, αναπληρούμενη από τον κ. Βασίλη Παπαθανασίου.
 • Από τον Δήμο Σικυωνίων ο κ. Σπύρος Σταματόπουλος, αναπληρούμενος από τον κ. …………………………
 • Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ ο κ. Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, αναπληρούμενος από τον κ. Γιάννη Βαραλή.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αντικατάστασης των εκπροσώπων του στην Επιτροπή μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη και συναίνεση τους ως προς αυτή την αντικατάσταση.

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης και τήρησης των όρων του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων -έργων/ ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.

Ειδικότερα αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι να:

 • Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
 • Ελέγχει την υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στο φορέα υλοποίησης αυτής.
 • Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών.
 • Εισηγείται αιτιολογημένα τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους φορείς, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με πρόσκληση της προέδρου της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Επιτροπής με τον προσφορότερο τρόπο. Έγκαιρα επίσης  αποστέλλεται, με ευθύνη της προέδρου, κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από την πρόεδρο θέματα και εισάγονται προς συζήτηση, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, είναι υποχρεωτική η σύγκλιση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από την πρόεδρο δύο τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε ημερών.

Η πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα τρία (3) μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον γραμματέα της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ή εφόσον το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην Κόρινθο ή, εφόσον συμφωνήσουν τα μέλη, σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του Νομού Κορινθίας.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Η Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο σύμφωνα  με  την κείμενη νομοθεσία, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται υπόψη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 12

Επίλυση διαφορών – διαφωνίες

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καταρχήν θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ειρηνική επίλυση της διαφοράς.

Σε περίπτωση αποτυχίας, οιαδήποτε διαφορά που απορρέει από την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κορίνθου.

ΑΡΘΡΟ 13

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του.

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως έξι (6) μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου. Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της  Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 14

Τελικές διατάξεις

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύμβασης ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα  Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ζητηθεί αμοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει ιδίως σε περίπτωση απεργίας, πολέμου, στάσης ή οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα και το Υπουργείο δύο (2).

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Για το Δήμο Σικυωνίων Για τον ΕΛΚΕ του Π.Θ.

 

Η Υπουργός Ο Δήμαρχος Η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δία Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ.
 

Λίνα Μενδώνη

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

 

Αν. Καθ. Ιωάννα Λαλιώτου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 24.800,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12% ΕΛΚΕ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ) 2.400,00 €

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ 5.000 €

Συμπερ. Φ.Π.Α.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 10.000 €

Συμπερ. Φ.Π.Α.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 3.400 €

Συμπερ. Φ.Π.Α.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

(12 μήνες x 200 €/μήνα)

2.400 €
ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 1.600 €

Συμπερ. Φ.Π.Α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΚΕ (12%επί του καθαρού ποσού) 2.400 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 24.800 €

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 ( Α’104).
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμου Σικυωνίων και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το έργο «Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας» συνολικού π/υ 24.800,00€ σύμφωνα με το σχέδιο & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναλύονται  στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β. Ορίζει μέλος στην ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Σκαρμούτσο με αναπληρωτή του, τον επίσης δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο Δομετίου.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email