68/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/13.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

68/2020

  Θέμα: Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης δυνάμει της 233/2019 απόφασης ΟΕ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2271/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων   ουδείς
2. Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Λέγγας Μάρκος    
7.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

14ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,

κατόπιν γνωμοδότησης, δυνάμει της 233/2019 απόφασης ΟΕ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών, την από 14/02/2020 γνωμοδότηση δικηγόρου δυνάμει της 233/2019 απόφασης ΟΕ σύμφωνα με την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 233/2019 απόφαση (6ΞΣ3Ω1Θ-ΜΨΖ) ΟΕ,
  • την από 14/02/2020 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Δεν εγκρίνει το αίτημα του Γεωργιάδη Αναστασίου για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Σικυωνίων για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email