67/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 67/2021   1ο θέμα  

Αποδοχή απόφασης ΥΠΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών ,

 

Α)το από 17/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

Την με Α.Π.: 14578/24.07.2020 (ΑΔΑ:ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) Πρόσκληση ΑΤ11, του Υπουργείου Εσωτερικών , με τίτλο  «Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας  «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Την υπ’ αριθμ. 299/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΖΒΩ1Θ-ΨΣΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  περί Αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας.

Την με Α.Π.: 11032/27.10.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον  Άξονα Προτεραιότητας  «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ11 καθώς και το από 27.10.2020 Τεχνικό Δελτίο Έργου που την συνοδεύει.

Την  με Α.Π.: 20113/12.03.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΨΦ46ΜΤΛ6-Ι3Ω) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  περί Ένταξης του Έργου με τίτλο  «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.Την λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της με Α.Π.: 20113/12.03.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΨΦ46ΜΤΛ6-Ι3Ω) Απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  περί Ένταξης του Έργου με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που επιμερίζεται σε δύο -02- Υποέργα ως ακολούθως:

 • Το 1ο Υποέργο: «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.552,00€, (19.800,00€ + 4.752,00€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε Παροχή Υπηρεσίων για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων.
 • Το 2ο Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ», προϋπολογισμού: 10.105,26€, (8.149,40€ + 1.955,86€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε Προμήθεια του υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού καθώς και την οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων.

 

2.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

 

Β) το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 17/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την απόφαση 20113/12.03.2021 (Ω0ΨΦ46ΜΤΛ6-Ι3Ω) του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  περί Ένταξης του Έργου με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που επιμερίζεται σε δύο (2) Υποέργα ως ακολούθως:

 

 • 1ο Υποέργο: «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού: 24.552,00€ (19.800,00€ + 4.752,00€ ΦΠΑ 24%), αφορά σε Παροχή Υπηρεσιών για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων.

 

 • 2ο Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» προϋπολογισμού: 10.105,26€ (8.149,40€ + 1.955,86€, ΦΠΑ 24%) αφορά σε Προμήθεια του υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού καθώς και την οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων.

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.3123.002 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του έργου με τίτλο Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» νέα πίστωση ποσού  34.657,26€ . και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού,

 

Στον Κ.Α. 02.64.6262.005 των εξόδων το                 1ο Υποέργο με τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», το οποίο αφορά σε Παροχή Υπηρεσιών για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 24.552,00€ προερχόμενη από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.
      Στον Κ.Α. 02.64.6615.001 των εξόδων το                2ο Υποέργο  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» το οποίο αφορά σε Προμήθεια του υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού καθώς και την οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 10.105,26€ προερχόμενη από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email