67/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 67/2019   Θέμα: «Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της «Προμήθειας υλικών άρδευσης για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του ν. 4412/2016 και την περίπτωση της §1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 29ης/09/2018, που έπληξε  τη ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 18ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της «Προμήθειας υλικών άρδευσης για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του ν. 4412/2016 και την περίπτωση της §1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 29ης/09/2018, που έπληξε  τη ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ., ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:

 

Κατά την 29η Σεπτεμβρίου 2018, εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας έντονα καιρικά φαινόμενα και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές και καταστροφές στην περιοχή της ΔΕ Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων.

 

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Δήμου μας με Α.Π. 10607/30.09.2018 προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7079/02.10.2018 (6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ΔΕ Σικυωνίων του Δήμο Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχοντας η απόφαση αυτή ισχύ έξι (6) μήνες  ήτοι έως και 29.03.2019 όπως παρατάθηκε με την 1947/18.03.2019 (6Σ8Τ46ΜΚ6Π-9ΣΕ) όμοια απόφαση , κατά έξι (6) μήνες  ήτοι έως και την 30.09.2019.

 

Εν συνεχεία, υποβλήθηκε το με Α.Π. 10656/01.10.2018 αίτημα του Δήμου μας προς το ΥΠ.ΕΣ. για έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ποσού 1.250.000,00€ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες, που προέκυψαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

Το ΥΠ.ΕΣ. με την υπ’ αριθμ. 53173/02.10.2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΥ465ΧΘ7-ΖΩ8) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ενέκρινε τελικώς την χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των 300.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας».

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:

 • των διατάξεων του άρθρου 72 1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 §3 του Ν.4555/2018: «[…]1δ) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].
 • των διατάξεων του άρθρου 32 της 2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
 • των διατάξεων του άρθρο 54 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
 • των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • των διατάξεων του άρθρου 206 §1 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν και να διαχειρισθούν άμεσα οι συνέπειες που προέκυψαν στην ανωτέρω περιοχή του Δήμου μας από τις φυσικές καταστροφές της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 και να αποκατασταθεί η ομαλότητα, σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την 371/2018 (ΩΙΨΓΩ1Θ-01Σ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ .
 • την 305/2018 (Ω9ΓΖΩ1Θ-3Ψ9) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από  θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055.
 • την 378/2018 (ΨΩΛΩΩ1Θ-Η0Σ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της αριθ. 305/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 • την 241469/2018 (7Θ8ΨΟΡ1Φ-ΙΘΠ) εγκριτική απόφαση Συντ/τή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 441/2018 (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 • την 467/2018 (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση Συντ/τή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την υπ’ αριθμ. 3/2018 μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού € 50.000,00 (με ΦΠΑ 24%).
 • το από ΔΥ/22.03.2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ004665891 2019-03-22.
 • την υπ’ αριθμ. 228/3482/22.03.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων με ΑΔΑ:ΨΝΙΜΩ1Θ-ΗΑΑ & ΑΔΑΜ:19REQ004667945 2019-03-22.
 • την αρ. πρωτ. 3531/26-03-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας, η οποία επισυνάπτεται και στην οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).
 • την αρ. πρωτ. 3557/26-03-2019 προσφορά της εταιρείας Π.& Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε., η αμοιβή της οποίας -κατά την προσφορά της- ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
 • το γεγονός πως στον Κ.Α. 63.7135.001 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 50.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων}», προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018).

 

Τονίζεται ότι, οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 στην ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με Α.Π. 53173/02.10.2018 για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

α. οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

β. σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθειας υλικών άρδευσης για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας υλικών άρδευσης για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, με CPV: [44164200-9] & [44115210-4] συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

 

 

 

 

Γ. Αναθέτει απευθείας κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ1 του Ν. 3852/2010 την «Προμήθειας υλικών άρδευσης για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» στην εταιρεία Π.& Β. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε. με έδρα Άγιος Ιωάννης στο ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 094216658 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. 27420-29265, αντί του ποσού των πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της.

 

Δ. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της .

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 στη ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων. Λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με Α.Π. 53173/02.10.2018 για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

 

Η δαπάνη συνολικού ύψους πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), βαρύνει την πίστωση και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.63.7135.001 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, με τίτλο «Προμήθειας υλικών άρδευσης για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018) με αρ. 228/3482/22.03.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email