67/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 3-9–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 67 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απολύμανση σε όλα τα σχολεία της

                                                 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 151/30-08-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ   4ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απολύμανση σε όλα τα σχολεία της   Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» εξέθεσε ότι:

Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2018-2019 καθίσταται ανάγκη η απολύμανση σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο     Καλλιάνων και Λυκειακές     Τάξεις
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – 1ο Ε.     Κ – & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο     και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
  6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

       Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την απολύμανση όλων των σχολείων της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, κατά την έναρξη της νέας Σχολικής περιόδου

2018-2019   ποσού χιλίων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.238,76)  με το Φ.Π.Α. 24%.

    

2 .- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την ανάθεση της εν λόγω απολύμανσης και πληρωμή του αναδόχου με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    67 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                            2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                          4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                  Κιάτο 04-09-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

 

 

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email