67/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 4ης/05.03.2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 67/2017

Περίληψη : Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για   τη 2η θητεία δημοτικής περιόδου 2014-2019, ήτοι από 5/03/2017 έως 31/08/2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Μαρτίου ημέρα Κυριακή του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ. , συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ΄ αριθ. 2505/28-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Συμβούλου, του επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
 1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Λεονάρδου Αναστάσιος
 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 4. Μυττάς Ιωάννης
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Μπούρης Ευάγγελος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.    
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Πανάγου Αθανάσιος
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος    
 16. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 17. Γεώργας Χρήστος
 18. Ρουμπέκας Γεώργιος
 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 20. Μπακόλιας Παναγιώτης
 21. Κελλάρης Βασίλειος
 22. Ραυτόπουλος Γεώργιος
 23. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
       
Απόντα
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
 3. Καρακούσης Ευάγγελος
 4. Λαλιώτης Γεώργιος    
     

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρουμπέκας Γεώργιος αποχώρησε μετά την εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη (2η θητεία) δημοτικής περιόδου     2014-2019   από   05.03.2017 έως 31.08.2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη.

Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της μειοψηφίας.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών :

Υποψήφιοι Μειοψηφίας που εκλέχθηκαν ήτοι:

1. Οικονομικής Επιτροπής

α. ως τακτικά μέλη οι κ.κ Σπανός Κωνσταντίνος και Κελλάρης Βασίλειος

β. ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ Ραυτόπουλος Γεώργιος και Λαλιώτης Γεώργιος.

2. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ήτοι:

α. ως τακτικά μέλη οι κ.κ Γεώργας Χρήστος και Σαρχάνης Κων/νος

β. ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ Λαλιώτης Γεώργιος και Νανόπουλος Βασίλειος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα για τακτικά & αναπληρωματικά μέλη τόσο για την Οικονομική Επιτροπή όσο και για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής . Τέθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες.

Υποψήφιοι Πλειοψηφίας που έθεσαν υποψηφιότητα :

1. Οικονομική Επιτροπή:

α. υποψήφιοι ως τακτικά μέλη οι κ.κ Μυττάς Ι., Ζάρκος Δ., Αλεξόπουλος Β. και Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

β. υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ Πανάγου Α., Σωτηρόπουλος Ι., Φιακάς Π.

2. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :

α. υποψήφιοι ως τακτικά μέλη οι κ.κ Αλεξόπουλος Β., Δομετίου Β., Μυττάς Ι. και Χρυσικός Π.

β. υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ Μπούρης Ε., Τσιάνος Ι. και Κουτρέτσης Σ.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής . Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους (6) υποψηφίους, συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου και συγκεκριμένα:

Από την Πλειοψηφία

Μυττάς Ιωάννης έλαβε 21 ψήφους + 2 λευκά
Ζάρκος Δημήτριος έλαβε 21 ψήφους + 2 λευκά
Αλεξόπουλος Βασίλειος έλαβε 21 ψήφους + 2 λευκά
Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική έλαβε 21 ψήφους + 2 λευκά
Από την Μειοψηφία Σπανός Κωνσταντίνος έλαβε 21 ψήφους + 2 λευκά
Κελλάρης Βασίλειος έλαβε 21 ψήφους + 2 λευκά

οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή, ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,

Για τα αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως (5) αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι Δημ. Σύμβ. και μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε λόγω ισοψηφίας διαμορφώθηκε η σειρά κατάταξης ως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Από την Πλειοψηφία

1ος αναπληρωματικόςΠανάγου Αθανάσιος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
2ος αναπληρωματικόςΣωτηρόπουλος Ιωάννης έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
3ος αναπληρωματικόςΦιακάς Παναγιώτης έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
Από την Μειοψηφία 1ος αναπληρωματικός Ραυτόπουλος Γεώργιος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
2ος αναπληρωματικός Λαλιώτης Γεώργιος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό

Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους (6) υποψηφίους, συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου και συγκεκριμένα

Από την Πλειοψηφία

Αλεξόπουλος Βασίλειος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
Δομετίου Βασίλειος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
Μυττάς Ιωάννης έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
Χρυσικός Παύλος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
Από την Μειοψηφία Γεώργας Χρήστος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
Σαρχάνης Κωνσταντίνος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό

οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Για τα αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως (5) αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι   Δημοτικοί   Σύμβουλοι και μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε λόγω ισοψηφίας διαμορφώθηκε η σειρά κατάταξης ως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Από την Πλειοψηφία

1ος αναπληρωματικός Μπούρης Ευάγγελος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
2ος αναπληρωματικός Τσιάνος Ιωάννης έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
3ος αναπληρωματικόςΚουτρέτσης Σπυρίδων έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
Από την Μειοψηφία 1ος αναπληρωματικός Λαλιώτης Γεώργιος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό
2ος αναπληρωματικόςΝανόπουλος Βασίλειος έλαβε 21 ψήφους + 1 λευκό

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών των επιτροπών της 2ης θητείας δημοτικής περιόδου 2014-2019 από 5.03.2017 έως 31.08.2019 ως ακολούθως:

A. Οικονομική Επιτροπή

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Από την Πλειοψηφία
 1. Μυττάς Ιωάννης
1ος αναπληρωματικόςΠανάγου Αθανάσιος
 1. Ζάρκος Δημήτριος
2ος αναπληρωματικός Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
3ος αναπληρωματικόςΦιακάς Παναγιώτης
 1. 4.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ.
 
Από την Μειοψηφία
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
1ος αναπληρωματικός Ραυτόπουλος Γεώργιος
 1. Κελλάρης Βασίλειος
2ος αναπληρωματικός Λαλιώτης Γεώργιος

Β. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Από την Πλειοψηφία
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
1ος αναπληρωματικόςΜπούρης Ευάγγελος
 1. Δομετίου Βασίλειος
2ος αναπληρωματικός Τσιάνος Ιωάννης
 1. Μυττάς Ιωάννης
3ος αναπληρωματικόςΚουτρέτσης Σπυρίδων
 1. 4.Χρυσικός Παύλος
 
Από την Μειοψηφία
 1. Γεώργας Χρήστος
1ος αναπληρωματικός   Λαλιώτης Γεώργιος
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
2ος αναπληρωματικός Νανόπουλος Βασίλειος

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 67/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email