66/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

66/2023

  Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 436/2022 αίτησης ακύρωσης .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 436/2022 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της με αρ. πρωτ. 433911/23-12-2021 απόφασης του Αν. Προϊστάμενου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της ΠΕ Κορινθίας, με θέμα «Υπαγωγή σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο: «Αγωγός μεταφοράς νερού, από νέα υδρευτική γεώτρηση στους Καλλιάνους έως το εξωτερικό υδραγωγείο Κορίνθου στη Γιδόμαντρα» με πραγματικό μήκος ΣL: 3.157,4 μέτρα από την ΔΕΥΑ Κορίνθου»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Διορίζει, δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς:

 

1]τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ν ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 31, με Α.Φ.Μ. 998107334 και δη στο μέλος αυτής, ΚΟΣΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 23252, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 32, και

 

2]το ΜΑΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 22043, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15,

προκειμένου είτε ο καθείς ξεχωριστά είτε από κοινού, να παραστούν και εκπροσωπήσουν το ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 436/2022 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της με αρ. πρωτ. 433911/23-12-2021 απόφασης του Αν. Προϊστάμενου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της ΠΕ Κορινθίας, με θέμα «Υπαγωγή σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο: «Αγωγός μεταφοράς νερού, από νέα υδρευτική γεώτρηση στους Καλλιάνους έως το εξωτερικό υδραγωγείο Κορίνθου στη Γιδόμαντρα» με πραγματικό μήκος ΣL: 3.157,4 μέτρα από την ΔΕΥΑ Κορίνθου»

 

Ειδικότερα, οι ανωτέρω δικηγόροι αναλαμβάνουν το σύνολο του χειρισμού της υπόθεσης, δηλαδή τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση του δικογράφου της ακύρωσης στους διαδίκους, την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης αυτής.

 

Β. Για τα ανωτέρω δε θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email