66/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 66/2021   Α’ θέμα  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και                   π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/10-02-2021 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 

Β. Τροποποιεί το τεχ. πρόγραμμα 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως κάτωθι:

 

τεχνικό  πρόγραμμα  Το έργο με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)»  το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως νέο κατά την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος με το ποσό των 100.323,40€ μειώνεται κατά 1,00€ και διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  100.322,40€ , όσο και το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. 100.322,40€

 

 

 

 

 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

1.        προϋπολογισμός Στον Κ.Α. 06.00.5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των  853.250,89 € μειώνουμε κατά 21.912,11 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 831.338,78€  .

 

  Στον Κ.Α. 06.00.1421.001 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 21.912,11€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 51.912,11€
Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»  ποσού (Αρχική Πίστωση = 83.411.12 – 16.739,18 – 50.468,96 + 22.411,64 – 2.000,00)  36.614,62€  μειώνουμε κατά  1.514,50€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 35.100,12€ (36.614,62 – 1.514,50) Στον Κ.Α. 02.00.6739.001 των εξόδων «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (ΧΡΗΣΗ 2020)», πίστωση ποσού 1.514,50€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.397,61€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 21.912,11€

 

2.        προϋπολογισμός Από Κ.Α. 02.00.7135.001 «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Τουριστικής Προβολής του Δήμου», ποσού  15.000,00 € προερχόμενη από Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19,  μειώνουμε κατά 15.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού,

 

Στον Κ.Α. 02.70.7135.001 των εξόδων «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Τουριστικής Προβολής του Δήμου»,  ποσό 15.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19.

 

Από Κ.Α. 02.00.7135.004 «Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ποσού  1.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού, Στον Κ.Α. 02.70.7135.004 των εξόδων «Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.000,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

 

Από Κ.Α. 02.00.7135.005 «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων», ποσού  15.000,00€ προερχόμενο από Πολιτική Προστασία Χ.Υ. 31-12-2010,  μειώνουμε κατά 15.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού,

 

Στον Κ.Α. 02.70.7135.005 των εξόδων «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 15.000,00€ προερχόμενο από Πολιτική Προστασία Χ.Υ. 31-12-2010.

 

3.π/υ Από Κ.Α. 02.30.6262.015 «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού  24.800,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 24.800,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού, Στον Κ.Α. 02.30.6262.022 των εξόδων «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)»,  ποσό 24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

 

4.        προϋπολογισμός Στον Κ.Α. 06.00.1211.006 «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Μισθοδοσίας και Εργοδοτικών Εισφορών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 138.000,00€ μειώνουμε κατά 10.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 127.500,00€

 

  Στον Κ.Α. 02.70.6041.002 «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»  το αρχικά εγγεγραμμένο ποσό των 108.000,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, μειώνουμε κατά  7.000,00€   διαμορφώνοντας  την πίστωση στο ποσό των 101.000,00€
Στον Κ.Α. 02.70.6054.002 «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»   το αρχικά εγγεγραμμένο ποσό των 30.000,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  μειώνουμε κατά  3.500,00€  διαμορφώνοντας την πίστωση στο ποσό των 26.500,00€
Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 83.411,12 – 16.739,18 – 50.468,96 + 22.411,64 – 2.000,00 – 1.514,50)  35.100,12€  μειώνουμε κατά  7.247,83€  (Ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2020)  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 27.852,29€ (35.100,12 – 7.247,83).

 

Στον Κ.Α. 02.70.6041.002 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»  ποσό  5.000,00€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση  του ποσού  των 101.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 106.000,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στον Κ.Α. 02.70.6054.002 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»   ποσό  2.247,83€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση του ποσού  των 26.500,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 28.747,83€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

5.        προϋπολογισμός Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»  ποσού (Αρχική Πίστωση = 83.411,12 – 16.739,18 – 50.468,96 + 22.411,64 – 2.000,00 – 1.514,50 – 7.247,83)  27.852,29€  μειώνουμε κατά (657,97 + 750,00) 1.407,97€  (Ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και τα αντίστοιχα καθολικά εσόδων το οποίο πρέπει να αποδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2020)  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.444,32€ (27.852,29 – 1.407,97) Στον Κ.Α. 02. 00.6718.005 των εξόδων «Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 7 Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε με την παρ. 6β του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 –ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-»,  ποσό  657,97€  προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ  το οποίο έχει εισπραχθεί,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 1.584,38€   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.242,35€ προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ .
  Στον Κ.Α. 02. 00.6718.008 των εξόδων «Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 7 Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε με την παρ. 6β του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 -2021-»,  ποσό  750,00€  προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ  το οποίο έχει προϋπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί το έτος 2021,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 1.322,60€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.072,60€ προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ .

 

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email