66/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 4ης/05.03.2017 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 66/2017

Περίληψη : Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την   2η θητεία, ήτοι από   5-03-2017 έως 31- 08-2019.

    

       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Μαρτίου ημέρα Κυριακή του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ. , συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ΄ αριθ. 2505/28-02-2017 έγ­γραφη πρόσκληση του Συμβούλου, του επιτυχόντος Συνδυασμού που είχε εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και επιδό­θηκε σε κάθε ένα σύμ­βουλο και στο Δή­μαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε στην παρούσα συνεδρίαση .

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό­μιμη απαρ­τία, γιατί σε σύ­νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ
 1. 1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. 2. Λεονάρδου Αναστάσιος
 3. 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος      
 4. Μυττάς Ιωάννης
 5. 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. 7. Μπούρης Ευάγγελος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.      
 10. 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. 13. Πανάγου Αθανάσιος
 14. 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. 15. Σπανός Κωνσταντίνος      
 16. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 17. 17. Γεώργας Χρήστος
 18. 18. Ρουμπέκας Γεώργιος
 19. 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 20. Μπακόλιας Παναγιώτης
 21. 21. Κελλάρης Βασίλειος
 22. 22. Ραυτόπουλος Γεώργιος
 23. 23. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
       
ΑΠΟΝΤΑ
 1. 1. Μαυραγάνη Κυριακή
 2. 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
 3. 3. Καρακούσης Ευάγγελος
 4. Λαλιώτης Γεώργιος    
     

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρουμπέκας Γεώργιος αποχώρησε μετά την εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

  

     Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Θελερίτης Γεώργιος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την 2η θητεία του , ήτοι

από 5-03-2017 έως 31- 08-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, αναφέροντας τα κύρια σημεία της διαδικασίας τα οποία είναι τα εξής :

Πρόεδρος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,

και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της Πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας, προκειμένου να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος Μειοψηφίας να αποσυρθούν προς το δεξί μέρος της αίθουσας προκειμένου να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Ελάσσονος μειοψηφίας να αποσυρθούν στο κέντρο της αίθουσας προκειμένου να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου .

       Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων Σύμβουλος ανακοίνωσε την έγγραφη υποψηφιότητα της απούσας κατά την παρούσα συνεδρίαση Δημοτικής Συμβούλου της Ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαυραγάννη Κυριακής .

Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Προεδρεύων Σύμβουλος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων.

Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

   Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:

 • υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Λεονάρδου Αναστάσιος ,
 • υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, και-
 • υποψήφια Γραμματέας η κ. Μαυραγάνη Κυριακή.

       Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

  

Για το λόγω αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν , για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

     Μετά την αποσφραγίσει των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, -21- σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Λεονάρδου Αναστάσιο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και   – 2- λευκά ψηφοδέλτια. (Εκλέγεται)

Ακολούθως, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν, για τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Μετά την αποσφραγίσει των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, -21- σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και  – 2- λευκά ψηφοδέλτια. (Εκλέγεται)

       Τέλος, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για την Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την αποσφραγίσει των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, -19- σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Γραμματέα κα Μαυραγάνη Κυριακή, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και   – 4- λευκά ψηφοδέλτια. (Εκλέγεται)

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο κ. Θελερίτη Γεώργιο, ότι εκλέχθηκαν για την δημοτική περίοδο 2017 -2019 και από σήμερα 05.03.2017 έως το τέλος της δημοτικής περιόδου 31.08. 2019 (2η θητεία) το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος,

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Κυριακή Μαυραγάνη.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 66/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

        

                                                                               ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email