65/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   10ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

65/2023

  ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 483/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (σε έφεση Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών, κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-αγωγή 68/ΤΜ68/2017) κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 7/3/2023 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου κ. Άγγελου Τσιφτσή  « …..…. περί της άσκησης ένδικων μέσων (αναίρεσης) κατά της  483/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ …….» η οποία δέχτηκε την έφεση της Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών, κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου αναφορικά με την 68/ΤΜ68/2017 αγωγή των προαναφερθέντων κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 49/2023 απόφαση ΟΕ «ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την από 7.3.2023 γνωμοδότηση,
  • την 239/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Την ΑΣΚΗΣΗ αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 483/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση δικηγόρου.

Β. ορίζει το δικηγόρο Τασούλη Γαβριήλ προκειμένου να συντάξει και καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου την αίτηση αναίρεσης κατά της ως άνω δικαστικής απόφασης, καθώς επίσης και να συντάξει προτάσεις και να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, σε οποιαδήποτε δικάσιμο προκύψει αλλά  και σε περίπτωση αναβολής η ματαίωσης.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 1.734,76€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email