65/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 5ης/13-05-2021  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(δια περιφοράς)

Αρ. Απόφασης:  65/2021

 

Περίληψη: Επί του από 5-5-2021 αιτήματος της Α.Μ.Κ.Ε με την επωνυμία «ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» με  θέμα:«Χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της κινηματογραφικής  μεταφοράς του θεατρικού  έργου του ‘Αντον Τσέχωφ «ΓΛΑΡΟΣ» μεταξύ 17ης και 28ης Μαΐου 2021στην Λίμνη Δόξα της Δ.Ε. Φενεού» .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Μαΐου  έτους 2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η     Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4226/13-54-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε παρόν .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                          7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14.Aλεξόπουλος Βασίλειος 15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17.Γκούμας Σταμάτιος 18.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Συριάνος Κων/νος                          22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος.
25.Μπακόλιας Παναγιώτης   26.Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανοπουλος Βασιλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :    

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  1ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος  ενημέρωσε το σώμα για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής με τίτλο: «Επί του από 5-5-2021 αιτήματος της Α.Μ.Κ.Ε με την επωνυμία «ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» με  θέμα:«Χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της κινηματογραφικής  μεταφοράς του θεατρικού  έργου του ‘Αντον Τσέχωφ «ΓΛΑΡΟΣ» μεταξύ 17ης και 28ης Μαΐου 2021στην Λίμνη Δόξα της Δ.Ε. Φενεού», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου

Ακολούθως ο ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 5-5-2021 αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε με την επωνυμία «ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», με το οποίο αιτείται την χορήγηση άδειας για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 28 Μαΐου 2021,  για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της κινηματογραφικής  μεταφοράς του θεατρικού  έργου του ‘Αντον Τσέχωφ «ΓΛΑΡΟΣ» στην περιοχή της Λίμνης Δόξα της Δ.Ε. Φενεού.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)   
  • το από 5-5-2021 αίτημα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , το από 5-5-2021 αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε με την επωνυμία «ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», και συγκεκριμένα την χορήγηση άδειας πραγματοποίησης γυρισμάτων της κινηματογραφικής μεταφοράς του θεατρικού  έργου του ‘Αντον Τσέχωφ «ΓΛΑΡΟΣ»,  στην περιοχή της Λίμνης Δόξα της Δ.Ε. Φενεού, για το χρονικό διάστημα από την 17η έως και την 28η Μαΐου 2021.

 

Η εν λόγω άδεια χορηγείται κατόπιν δέσμευσης τήρησης,  όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας διάδοσης του Covid-19, καθώς και την προστασία και καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου που θα πραγματοποιηθούν τα εν λόγω γυρίσματα.

 

Γ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στο Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου  για τις δικές της ενέργειες σε περίπτωση που ζητηθεί ρύθμιση της κυκλοφορίας  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 65/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email