65/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 65/2020

Περίληψη:

Παράταση της αριθ.15875/2019 σύμβασης με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑΜΕΑ στη Δ.Ε. Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Σώκος Δημήτριος

4. Τσολάκος Γεωργιος

5. Κουτρέτσης Σπυρίδων

6. Aλεξόπουλος Βασίλειος

7. Θελερίτης Γεώργιος

8. Φιακάς Παναγιώτης

9. Τσιόγκας Νικόλαος

10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

11. Ζάρκος Δημήτριος

12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

13. Λέγγας Μάρκος

14. Συριάνος Κων/νος

15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

16. Γκούμας Σταμάτιος

17. Γαλάνης Βασίλειος

18. Μαστοράκης Δημήτριος

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος

20. Ρουμπέκας Γεώργιος

21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

22. Μπακόλιας Παναγιώτης

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

24. Κατσιμπούλας Αντώνιος

25. Χουσελάς Ευάγγελος

26. Νανόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Δομετίου Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

4.Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

6. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

7.Παπαγεωργόπουλος Ν. (Κεφαλαρίου)

8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)

10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)

11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5. Παπαδόπουλος Θεοδ. (Ασπροκάμπου)

6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

8 Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)

9. Καλαντζής Π. (Γονούσας)

10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Συριάνος Κων/νος μετά την συζήτηση του 4ου θέματος Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του 6ου θέματος Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του 7ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 22ο

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση της αριθ.15875/2019 σύμβασης με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑΜΕΑ στη Δ.Ε. Σικυωνίων». ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 21-2-2020 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών περί παράτασης σύμβασης η οποία έχει ως ακολούθως :

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 21 – 02 – 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.

συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος

3/ Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 15875/2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Την αριθ. 03/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 119.957,60συμπ/νου ΦΠΑ (13% & 24%).
 6. Την παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 6087/22-05-2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004989177 2019-05-22) του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και δύο (2) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου».
 7. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 139927 /2019 προσφορά της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
 8. Την ανάθεση της προμήθειας με την αριθ. 158/2019 (ΑΔΑ:91Ψ4Ω1Θ-Ν0Γ, ΑΔΑΜ:AWRD005566944 2019-09-17) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ.: 160425/152745/29.07.2019 (ΑΔΑ:ΩΨΕΔΟΡ1Φ-0ΓΩ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
 9. Την αριθ. 15875/2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» που λήγει στις 29-02-2020.
 10. Το αριθ. 1655/21-02-2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. 15875/2019 σύμβασης.
 11. Το αριθ. πρωτ. 1657/21-02-2020 έγγραφο της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.». περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. 15875/2019 σύμβασης μέχρι 30-04-2020.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

για την παράταση της αριθ. 15875/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΤΟΒΕΑ

Μ.Ε.Π.Ε.» μέχρι δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και 30-04-2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω

σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της αριθ. 6087/22-05-2019 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.», χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και

καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω

3/ Τρίγκα Ευαγγελία

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,

 • το από 21-2-2020 Πρακτικό, –και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παράταση της αριθ. 15875/2019 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ. Ε.

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε» έως δύο (2) μήνες, ήτοι έως και 30-04-2020,

σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της αριθ.6087/22-05-2019 Διακήρυξης, με την

σύμφωνη γνώμη της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.», χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και χωρίς να έχουν

εξαντληθεί οι ποσότητες της εν λόγω σύμβασης.

2. Η παραπάνω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης

και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 65/2020

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email