65/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 65/2019   Θέμα: «Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της «Προμήθειας αδρανών υλικών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του ν. 4412/2016 και την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 9ης/02/2019, που έπληξε τη ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 16ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της «Προμήθειας αδρανών υλικών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του ν. 4412/2016 και την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 9ης/02/2019, που έπληξε τη ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ., ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:

 

Κατά την 9η Φεβρουαρίου 2019, εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας έντονα καιρικά φαινόμενα και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές και καταστροφές στην περιοχή της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων.

 

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Δήμου μας με Α.Π. 2131/22.02.2019, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1950/12.03.2019 (ΨΗ8346ΜΚ6Π-ΥΣ9) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμο Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχοντας η απόφαση αυτή ισχύ έξι (6) μήνες  ήτοι έως και 09.08.2019.

 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:

 • των διατάξεων του άρθρου 72 1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 §3 του Ν.4555/2018: «[…]1δ) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].
 • των διατάξεων του άρθρου 32 της 2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
 • των διατάξεων του άρθρο 54 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
 • των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • των διατάξεων του άρθρου 206 §1 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν και να διαχειρισθούν άμεσα οι συνέπειες που προέκυψαν στην ανωτέρω περιοχή του Δήμου μας από τις φυσικές καταστροφές της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 και να αποκατασταθεί η ομαλότητα, σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμ. 46/2019 (7ΧΖ4Ω1Θ-ΑΧΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού έτους 2019 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκατάσταση ζημιών υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9-2-2019 στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».
 • την υπ’ αριθμ. 87/2019 (ΩΡΜΑΩ1Θ-ΘΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της αριθ. 46/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 • την υπ’ αριθμ. 11/2019 μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού € 74.399,94,00 (με ΦΠΑ 24%).
 • το από ΔΥ/22.03.2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ004665679 2019-03-22.
 • την υπ’ αριθμ. 227/3484/22.03.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων με ΑΔΑ:9Ω9ΕΩ1Θ-ΛΣ8 & ΑΔΑΜ:19REQ004667938 2019-03-22.
 • την αρ. πρωτ. 3488/22-03-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας, η οποία επισυνάπτεται και στην οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).
 • την αρ. πρωτ. 3556/26-03-2019 προσφορά της εταιρείας ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε., η αμοιβή της οποίας -κατά την προσφορά της- ανέρχεται στο ποσό των 74,399,94€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 • το γεγονός πως στον Κ.Α. 02.30.6662.006 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 400,00€ με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκατάσταση ζημιών υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9-2-2019 στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ- 1.266,23€, ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ-                        7.917,34€, ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ- 1.640,43€, ΣΑΤΑ 2012- 28.323,17€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015- 8.085,65€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-25.232,32€,ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-         1.819,86€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-115,00€

 

Τονίζεται ότι, οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στην ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων.

 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

α. οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

β. σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • όλα τα ανωτέρω
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθειας αδρανών υλικών», για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 9ης/02/2019, που έπληξε τη ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

 

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας αδρανών υλικών», για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 9ης/02/2019, που έπληξε τη ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ, ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, με CPV: [14210000-6], [14211000-3], [44111200-3], [44163130-3] συνολικού προϋπολογισμού €74.399,94(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

Γ. Αναθέτει απευθείας κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 την «Προμήθειας αδρανών υλικών», για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 9ης/02/2019, που έπληξε τη ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» στην εταιρεία ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε., με έδρα «θέση» Πετμεζά – Μουλκίου ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 999169924 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. 27420-22075, αντί του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ενενήντα τεσσάρων ΛΕΠΤΩΝ 74.399,94€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της.

 

 

Δ. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, ίση με αυτή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της περιοχής, ήτοι έως και την 9η Αυγούστου 2019.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στη ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η δαπάνη συνολικού ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ενενήντα τεσσάρων ΛΕΠΤΩΝ 74.399,94€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.30.6662.006, ποσού 74.400,00€  με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκατάσταση ζημιών υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9-2-2019 στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,    προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ- 1.266,23€, ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ-7.917,34€, ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-1.640,43€, ΣΑΤΑ 2012-28.323,17€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-8.085,65€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-25.232,32€,ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-1.819,86€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-115,00€, με 227/3484/22.03.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email