65/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/07.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 65/2019

 

Περίληψη:

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος Πραγματοποίηση «Βοήθεια στο Σπίτι» . 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η  Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 2470/01.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, όπως παρακάτω.

Η συνεδρίαση διακόπηκε  μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέματος, μετά από πρόταση του Προέδρου, λόγω παρακώλυσης της ομαλής συνέχισης της, από τους παρευρισκομένους  φερόμενους υποψήφιους Δημάρχους κ.κ. Μάρκο Λέγγα και Δημήτριο Παπαγεωργίου.

Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 07/03/2019 καθώς και τα αποχωρήσαντα ενημερώθηκαν  με το  αριθ. 2789/08.03.2019 έγγραφο  του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα, για τη συνέχισή της, την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 20.00’μμ.          

Παρόντα 1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων 5. Μπούρης Ευάγγελος 6. Τσιάνος Ιωάννης 7. Μυττάς Ιωάννης
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Ζάρκος Δημήτριος
12. Δομετίου Βασίλειος 13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης
16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 17. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα 1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα
4. Κουκουμέλης Γεώργιος 5.Φιακάς Παναγιώτης 6. Χρυσικός Παύλος 7.Κελλάρης Βασίλειος
8.Σπανός Κωνσταντίνος 9. Ραυτόπουλος Γεώργιος 10. Πανάγου Αθανάσιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 7.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2.Καραχοντζίτης(Ασπροκάμπου) 3.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
4.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
απόντες : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νανόπουλος  Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου), Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού), Κουλούκης Σ. (Μεσινού).

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Στο 16ο θέμα ΗΔ: Δομετίου Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νικολάου Δ.(Κ.Διμηνιού), Καραχοντζίτης N.(Ασπροκάμπου), Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού), Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Β’  Θέμα  (Προ Ημερήσιας Διάταξης)

  

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος Πραγματοποίηση «Βοήθεια στο Σπίτι»,  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι , το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και παρέχει, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 1. Την αριθ. 1921/11-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ,

 

 1. Την με αριθ. πρωτ. 32638/19-2-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου (με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 27/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  η οποία  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  αριθ. 633 τεύχος Β’ /28-2-2019 .

 

 1. Την με αριθ. πρωτ, 2617/5-3-2019 εισήγηση της  Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 2617

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κοινοποίηση:      κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

 

Θέμα: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Σχετ.:     α) Οι διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 τεύχος Α’.

β) Το αριθμ. Πρωτ. 10/8.1.2019 έγγραφο της ΚΟΔΕΔΗΣ

γ) Η εγκύκλιος 1921/11.01.2019 ΥΠ.ΕΣ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 633 Β’/28.2.2019 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 32638/19.2.2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η 27/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σύσταση 7 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ, ΔΕ & ΥΕ για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212), εντός δέκα (10) ηµερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, (τροποποιήσεις ΟΕΥ), οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Τα αιτήματα, όπως επισημαίνεται στην  εγκύκλιο 1921/11.01.2019 ΥΠ.ΕΣ., θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόφαση του οικείου Δημοτικού, για την πρόσληψη του προσωπικού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη  ΑΣΕΠ,  μετάταξη, κλπ.)

γ) Αντίγραφο του ισχύοντος ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει  να  έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού,

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (φορέας απασχόλησης), (εν προκειμένω ΚΟΔΕΔΗΣ), για τον αριθμό των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών.»

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του ιδίου άρθρου, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού, (γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας) που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, επομένως δεν θα συμπεριληφθούν στην καταγραφή των τυπικών προσόντων των θέσεων, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ.

Επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, (στο ποσοστό 7% των θέσεων προκύπτει αριθμός μικρότερος της μισής μονάδας).

Κατόπιν τούτων παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την υποβολή αιτήματος πρόσληψης  μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ως εξής:

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 ΠΕ Κοινωνιολόγων 1  Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης
2 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 2 ·         Απόφοιτοι ΤΕΕ του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών.

·         Απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών -Επαγγελματικών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών

·         Απόφοιτοι ΤΕΛ ειδικότητας Νοσηλευτικής

·         Απόφοιτοι ΙΕΚ του Τομέα Υγείας-Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών, οποιαδήποτε νοσηλευτικής ειδικότητας.

·         Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Α΄ Κύκλου, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών

·         ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

 

3 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 4 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Κιάτο 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ασημακόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού A’

 

 1. Την με αριθ. πρωτ. 77/1-3-2019, βεβαίωση της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ) ως φορέας απασχόλησης, για την ειδικότητα και τον αριθμό των εργαζομένων στο εν λόγω πρόγραμμα κατά την δημοσίευση της σχετικής νομοθεσίας .

 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • το άρθρο 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212)

 

 • την αριθ.  1921/11.01.2019 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ

 

 • την Σύμβαση  χρηματοδότησης του Νομικού Προσώπου ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».

 

 • τον Ο. Ε. Υ.  του Δήμου Σικυωνίων Φ.Ε.Κ. 1398/τ. β΄/2018 25-4-2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.27/2019

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 32638/19-2-2019 απόφαση του Συντονιστή

αποκεντρωμένης Διοίκησης Φ.Ε.Κ. 633 τεύχος Β’ /28-2-2019 .

 

 • την με αριθ. πρωτ. 77/1-3-2019  βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.  για τον αριθμό των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του Ν.4583/18, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών.

 

 • Την με αριθ. πρωτ. 2617/5-3-2019 εισήγηση της  Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. – και

 

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

1.Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανώτερου θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του

Ν.3852/2010.

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 ΠΕ Κοινωνιολόγων 1  Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης
2 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 2 ·         Απόφοιτοι ΤΕΕ του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών.

·         Απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών -Επαγγελματικών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών

·         Απόφοιτοι ΤΕΛ ειδικότητας Νοσηλευτικής

·         Απόφοιτοι ΙΕΚ του Τομέα Υγείας-Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών, οποιαδήποτε νοσηλευτικής ειδικότητας.

·         Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Α΄ Κύκλου, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών

·         ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

 

3 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 4 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

 

 1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Από το 2020 και εφεξής, θα εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

 

 1. Η παρούσα κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, με συνημμένα σχετικά δικαιολογητικά  προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των παραπάνω προσλήψεων.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 65/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12/03/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email