65/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 3-9–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 65 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 151/30-08-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                  3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

                                                                            ΘΕΜΑ   2ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                                          

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων» εξέθεσε ότι:

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,  παρίσταται ανάγκη όπως η Σχολική Επιτροπή προβεί άμεσα σε φρεσκάρισμα (βάψιμο)όλων των εξωτερικών χώρων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού πολλά Σχολεία βρίσκονται σε κακή κατάσταση από άποψη ελαιοχρωματισμών.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την ανάγκη ελαιοχρωματισμού όλων των εξωτερικών χώρων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να βάψει

όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη της νέας Σχολικής περιόδου 2018-2019  

ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

    

2 .- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και πληρωμή του αναδόχου με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    65 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                          2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                            4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο 04-09-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email