65/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 19-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   65 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (10.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων

                                                        ως  έκτακτη     επιχορήγηση»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19ην Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 144/15-12-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               

5.- Αι. Λούτα                       «

6.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  2ον (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο Σικυωνίων για το έτος 2017.

   Ακολούθως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το

2ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (10.000,00)€ προερχόμενο από το

Δήμο Σικυωνίων ως  έκτακτη   επιχορήγηση» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων,  μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 483 /2017 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ    (10.000,00) €, ως έκτακτη επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο Σικυωνίων.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκε μία (1) ενιαία νέα, ως ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.-   Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και την υπ’ αριθ. 483/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

                                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.- Α Αποδέχεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ   (10.000,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως έκτακτη επιχορήγηση, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 και

2.- Β  Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των   δέκα   χιλιάδων ευρώ   (10.000,00) €, ως έκτακτη επιχορήγηση.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    65 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19- 12- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email