65/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριιθ.   16/29-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   65 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Αργυρού Ιωάννη (Μαθηματικού), για την παροχή δωρεάν

                   μαθημάτων στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Γκούρας»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 197/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος                 (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος             Μέλος

2.- Ο. Πανδής                   Μέλος                                            2.- Β.   Kελλάρης                   Μέλος

3.- Α. Βυτινιώτης               Μέλος                                           3.- Γ.   Κουκουμέλης             Μέλος        

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       Μέλος                                          4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Μέλος

5.- Α. Λεονάρδος               Μέλος                                                                

                                                                                                                                                                                                

   Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

———————————————————————————————————————————————————–

                                                                                         ΘΕΜΑ    4ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Αργυρού Ιωάννη (Μαθηματικού), για

την παροχή δωρεάν μαθημάτων στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Γκούρας» εξέθεσε ότι:

ο κ. Αργυρός Ιωάννης (Μαθηματικός ΠΕ-3), μας υπέβαλε το από 21-11-2016 έγγραφό του με το οποίο μας αναφέρει ότι:

«… Είμαι διατεθειμένος, εντελώς δωρεάν, να παρέχω απογευματινά μαθήματα ενίσχυσης της πρωινής διδασκαλίας στο μάθημα (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», σε όσους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, του Γυμνασίου – Λ. Τ. Γκούρας, θα ήθελαν να παρακολουθήσουν.

Αιτούμαι της εγκρίσεώς σας και των λοιπών απαραίτητων διαδικασιών για την νόμιμη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου για το προαναφερθέν μάθημα της Γ΄ Λυκείου από εμένα. Η διδασκαλία θα διεξάγεται στο χώρο του Σχολείου Γυμνασίου – Λ. Τ. Γκούρας τις Κυριακές….»

  

   Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του κ. Αργυρού Ιωάννη.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.-   Ε γ κ ρ ί ν ε ι     την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Γ’ Τάξη του Λυκείου Γκούρας για το σχολικό έτος 2016-2017 όπου θα το στηρίξει  ο καθηγητής κ. Αργυρός Ιωάννης (Μαθηματικός) για τους μαθητές της   Γ΄   Λυκείου   Γκούρας, που θα γίνεται κάθε Κυριακή.

Β.- Π α ρ α χ ω ρ ε ί  την χρήση μίας (1) αίθουσας   στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2016-2017

Γ.- Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί     θερμά και προσωπικά   τον ανωτέρω καθηγητή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, . κ. Αργυρό Ιωάννη, για την εθελοντική του προσφορά που στηρίζει την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εδώ και χρόνια και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε του προσπάθεια, ευελπιστώντας πως θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου μας.

   Σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email