64/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   9ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

64/2023

  ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της Α461/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ανακοπή ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ πρώην συζ. ΜΠΡΑΪΑΝ ΜΠΑΚΡΟΪΝΤ) κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 3/3/2023 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου κ. Γαβριήλ Τασούλη  « …..…. περί της μη άσκησης ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της  Α461/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ …….» η οποία δέχτηκε την ανακοπή της ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ πρώην συζ. ΜΠΡΑΪΑΝ ΜΠΑΚΡΟΪΝΤ και ακύρωσε την 459/5.6.2014 πράξη ταμειακής βεβαίωσης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 31/2023 απόφαση ΟΕ «ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την από 3.3.2023 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Τη ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α461/2022 απόφασης του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (σε ανακοπή ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ πρώην συζ. ΜΠΡΑΪΑΝ ΜΠΑΚΡΟΪΝΤ) σύμφωνα με τη γνωμοδότηση δικηγόρου.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα της ως άνω δικαστικής απόφασης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email