64/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

64/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

1ος συγκριτικός πίνακας & 1ος ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 03/03/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Διευθυντής της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Το φάκελο της μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,
  1. Την  αριθ. 3942/21-5-2020 σύμβαση της μελέτης  με ανάδοχο  τον Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,
  2. Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα & το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης,
  3. Το αριθ. 2/25-2-2022 (θέμα 17ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

 

 Την έγκριση του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα &  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης, με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016 που ανέρχεται στο ποσό των 52.286,58 € (με ΦΠΑ 24%) και είναι μειωτικός κατά 72,62 € ( με ΦΠΑ 24%)  σε σχέση με το συμφωνητικό.

 

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχανικός ΠΕ3

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως τον  1ο  Συγκριτικό Πίνακα &  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της  μελέτης με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016 που ανέρχεται στο ποσό των 52.286,58 € (με ΦΠΑ 24%) και είναι μειωτικός κατά 72,62€  (με ΦΠΑ 24%)  σε σχέση με το συμφωνητικό.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email