64/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 3-9–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 64 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με

                                            σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του

                                              2ου Γυμνασίου και Εσπερινού   Κιάτου (2) θέσεις καθώς   και 1ου ΓΕΛ

                                            Κιάτου (1) θέση.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 151/30-08-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

                                                                             ΘΕΜΑ   1ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                                          

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου (2) θέσεις καθώς και 1ου ΓΕΛ Κιάτου (1) θέση» εξέθεσε ότι:

   Επειδή στα ανωτέρω δύο (2) σχολεία οι καθαρίστριες; που υπηρετούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) απουσιάζουν σε αναρρωτικές άδειες μακράς διαρκείας με αόριστη ημερομηνία επιστροφής,   στις Σχολικές Μονάδες α) Στο 2ο Γυμνασίου και Εσπερινό Κιάτου δύο (2) καθαρίστριες   και β) Στο 1ου Γ Ε. Λ   Κιάτου μία (1) καθαρίστρια, με αποτέλεσμα να μένουν τα σχολεία ακαθάριστα και να υπάρχει πρόβλημα για την υγιεινή των μαθητών καθηγητών και λοιπών, για το λόγο αυτό προτείνω να καλυφθούν οι θέσεις το συντομότερα δυνατό, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθεί το πρόβλημα καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020.

   Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα   διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραφρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με σύμβαση μίσθωσης έργου.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών α) Δύο (2) θέσεις στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου και   β) Μία (1) θέση  στο 1ο   ΓΕΛ   Κιάτου, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο των σχολείων, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου, δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». και ε) Στα   Δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων  Φενεού και Στυμφαλίας .

     Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις παραπάνω θέσεις θα γίνουν με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα , με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Τακτικά Μέλη:

 • Δημήτριος         Ζάρκος
 • Αλέξιος             Βυτινιώτης
 • Αναστάσιος       Λεονάρδος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Δημήτριος       Ασβεστόπουλος
 • Αικατερίνη       Λούτα
 • Γεώργιος         Κουκουμέλης

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων:

α) Δύο (2) θέσεις στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου και

β) Μία (1) θέση στο 1ου ΓΕ. Λ  Κιάτου.

 1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020.
 1. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των καταστάσεων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και τη σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου προκύψει ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης .

     Η πρόσληψη για τις παραπάνω θέσεις θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα , με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Τακτικά Μέλη:

 • Δημήτριος         Ζάρκος
 • Αλέξιος             Βυτινιώτης
 • Αναστάσιος       Λεονάρδος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Δημήτριος       Ασβεστόπουλος
 • Αικατερίνη       Λούτα
 • Γεώργιος         Κουκουμέλης

4.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις τρείς (3) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο των σχολείων, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ε) Στα   Δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων   Φενεού και Στυμφαλίας .

                                          

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    64 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                          1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                           2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                            3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                           4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                            

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 04-09-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

64/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11 / 3-9–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 64 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με

                                            σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του

                                              2ου Γυμνασίου και Εσπερινού   Κιάτου (2) θέσεις καθώς   και 1ου ΓΕΛ

                                            Κιάτου (1) θέση.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 151/30-08-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

                                                                             ΘΕΜΑ   1ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                                          

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου (2) θέσεις καθώς και 1ου ΓΕΛ Κιάτου (1) θέση» εξέθεσε ότι:

   Επειδή στα ανωτέρω δύο (2) σχολεία οι καθαρίστριες; που υπηρετούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) απουσιάζουν σε αναρρωτικές άδειες μακράς διαρκείας με αόριστη ημερομηνία επιστροφής,   στις Σχολικές Μονάδες α) Στο 2ο Γυμνασίου και Εσπερινό Κιάτου δύο (2) καθαρίστριες   και β) Στο 1ου Γ Ε. Λ   Κιάτου μία (1) καθαρίστρια, με αποτέλεσμα να μένουν τα σχολεία ακαθάριστα και να υπάρχει πρόβλημα για την υγιεινή των μαθητών καθηγητών και λοιπών, για το λόγο αυτό προτείνω να καλυφθούν οι θέσεις το συντομότερα δυνατό, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθεί το πρόβλημα καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020.

   Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα   διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραφρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με σύμβαση μίσθωσης έργου.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών α) Δύο (2) θέσεις στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου και   β) Μία (1) θέση  στο 1ο   ΓΕΛ   Κιάτου, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο των σχολείων, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου, δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». και ε) Στα   Δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων  Φενεού και Στυμφαλίας .

     Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις παραπάνω θέσεις θα γίνουν με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα , με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Τακτικά Μέλη:

 • Δημήτριος         Ζάρκος
 • Αλέξιος             Βυτινιώτης
 • Αναστάσιος       Λεονάρδος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Δημήτριος       Ασβεστόπουλος
 • Αικατερίνη       Λούτα
 • Γεώργιος         Κουκουμέλης

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων:

α) Δύο (2) θέσεις στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου και

β) Μία (1) θέση στο 1ου ΓΕ. Λ  Κιάτου.

 1. Η       διάρκεια της σύμβασης θα είναι       από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020.
 1. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των καταστάσεων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και τη σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου προκύψει ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης .

     Η πρόσληψη για τις παραπάνω θέσεις θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα , με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Τακτικά Μέλη:

 • Δημήτριος         Ζάρκος
 • Αλέξιος             Βυτινιώτης
 • Αναστάσιος       Λεονάρδος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Δημήτριος       Ασβεστόπουλος
 • Αικατερίνη       Λούτα
 • Γεώργιος         Κουκουμέλης

4.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις τρείς (3) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο των σχολείων, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ε) Στα   Δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων   Φενεού και Στυμφαλίας .

                                          

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    64 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                          1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                           2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                            3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                           4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                            

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 04-09-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email