64/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/27.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 64/2018

Περίληψη : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ¨Μαγούλας¨ & ¨Πευκιά κάτω Διμηνιού¨ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ¨Μαγούλας¨ & ¨Πευκιά κάτω Διμηνιού¨»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 1873/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Γεώργας Χρήστος  
Απόντα
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός   Παύλος  
5. Μυττάς Ιωάννης       6. Δομετίου Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Λαλιώτης Γεώργιος  
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος 11. Κελλάρης Βασίλειος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 13ο

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ¨Μαγούλας¨ & ¨Πευκιά κάτω Διμηνιού¨ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ¨Μαγούλας¨ & ¨Πευκιά κάτω Διμηνιού¨», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 13/02/2018 εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, της κας Βασιλικής Πέτρου, το σκεπτικό και εισηγητικό μέρος της οποίας ακολουθεί:

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)

2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών <Μαγούλας> και <Πευκιά Κάτω Διμηνιού>                   ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών <Μαγούλας> και <Πευκιά Κάτω Διμηνιού> » από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: ΚΟΚΟΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

β) Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) – Π.Α.Α. 2007-2013 (μετάπτωση στο Π.Α.Α. 2014-2020)

γ) Αριθμός μελέτης: 03/2014 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 105.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ε) Ύψος δαπάνης:   75.585,62€ + ΦΠΑ 17.384,69 € = 92.970,31 €

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 26/2/2016

ζ) Τελική επιμέτρηση:6/4/2016  

η) Επιβλέποντες : ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9, ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠ. ΤΕ 13

3. Το με αριθ. πρωτ. 12039/24-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων προς το Δήμο Κορινθίων, και το με αριθ. πρωτ. 33314/25-1-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τα οποία ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου, ο Παντελέων Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων του κλάδου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ.                                  

5. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12/02/2018 στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για την ανάδειξη του τεχνικού υπαλλήλου – μέλους της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψε ο Νταγκαζίδης Μιχαήλ, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, του κλάδου ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ως μέλος

Εισηγούμαι

Τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών <Μαγούλας> και <Πευκιά Κάτω Διμηνιού> ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών <Μαγούλας> και <Πευκιά Κάτω Διμηνιού>’ και να ορίσει τα μέλη αυτής και συγκεκριμένα:

Να ορίσει Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος της επιτροπής να ορίσει ως πρόεδρο της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος τον κ. Παντελέων Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων του κλάδου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, να ορίσει ως μέλος της επιτροπής τον Νταγκαζίδη Μιχαήλ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, του κλάδου ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.                            

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 13/02/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 03/2014 μελέτη της ίδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ¨Μαγούλας¨ & ¨Πευκιά κάτω Διμηνιού¨ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ¨Μαγούλας¨ & ¨Πευκιά κάτω Διμηνιού¨», της αρ. 3/2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενηαπό τους κάτωθι :

 

α] Παντελέων Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων (πρόεδρος),

β] Νταγκαζίδης Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων (μέλος),

γ] Λεονάρδου Αναστάσιος , δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Σικυωνίων, (μέλος).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 64/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email