64/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριιθ.   16/29-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   64 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί συζητήσεως του εγγράφου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας στο Σχολείο τους»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 197/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος                 (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος             Μέλος

2.- Ο. Πανδής                   Μέλος                                           2.- Β.   Kελλάρης                  Μέλος

3.- Α. Βυτινιώτης               Μέλος                                           3.- Γ.   Κουκουμέλης             Μέλος        

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       Μέλος                                           4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Μέλος

5.- Α. Λεονάρδος               Μέλος                                                                

                                                                                                                                                                                                

   Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

———————————————————————————————————————————————————–

                                                                                         ΘΕΜΑ    3ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί συζητήσεως του εγγράφου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας στο Σχολείο τους» εξέθεσε ότι:

   Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, κ. Λούτα Αικατερίνη, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 384/15-12-2016 σχετικό έγγραφό της, με το οποίο μας ενημερώνει τα εξής:

«… Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2015-2016 και το σχολικό έτος 2016-2017 λειτουργούν δέκα (10 ) τμήματα όσες και οι αντίστοιχες Αίθουσες διδασκαλίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, όταν τα τμήματα χωρίζονται στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά) και σε επίπεδα στο μάθημα των Αγγλικών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας προέβη σε άμεσες ενέργειες για την εξασφάλιση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας, δωρεά της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ.

Θα σας παρακαλούσαμε πρώτον να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας στο σχολείο μας και δεύτερον για την γνωμάτευση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να τοποθετηθεί σε χώρο κατάλληλο για την ασφάλεια των μαθητών και την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι πάγιο αίτημά του σχολείου μας τα τελευταία χρόνια ήταν η κατασκευή μιας επιπλέον αίθουσας…»

  

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας μίας (1) προκατασκευασμένης αίθουσας ως δωρεά για το 2ον Γυμνάσιο Κιάτου.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Το υπ’ αριθ. 384/15-122016 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Κιάτου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.-  Αποδέχεται την αίθουσα – προκατασκευασμένη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου από

         την κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ και

Β.- Τον χώρο που θα τοποθετηθεί και την γνωμάτευση εάν είναι κατάλληλη ή όχι η εν λόγω αίθουσα θα την κάνει η Τεχνική

       Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων που έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία πάνω στα θέματα των προκάτ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email