63/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   8ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

63/2023

  Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α314/2022 απόφασης 2ου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΓ161/27.8.2020 αγωγή ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α314/2022 απόφασης 2ου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΓ161/27.8.2020 αγωγή ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την 238/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ. ο οποίος πρότεινε να εφαρμοστεί η ως άνω δικαστική απόφαση

Ορίζει το δικηγόρο Τσιφτσή Άγγελο προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων                     –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της κατά της Α314/2022 απόφασης 2ου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΓ161/27.8.2020 αγωγή ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ).

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτούνται (2) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 198,40€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email