63/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   63/2023

Περίληψη:  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς, ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                           15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

21ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 21ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς, ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 2/2023 πρακτικό της εν λόγω Επιτροπής το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

το Κιάτο Κορινθίας, σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5/2023 Απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη, στο Δημοτικό Κατάστημα, που ευρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά, αριθμός 2, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Ιωάννη Δομετίου και Αναστασίου Δομετίου». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του νόμου απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών παρευρέθηκαν και τα τρία (3), ήτοι:

1.Γεώργιος Τσολάκος (Πρόεδρος)

2.Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

3.Νικόλαος Στούκας (Μέλος).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Ιωάννη Δομετίου και Αναστασίου Δομετίου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος του θέματος ανέφερε πως:

Α)Ο Ιωάννης Δομετίου και ο Αναστάσιος Δομετίου τυγχάνουν αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (3.240,90) που βρίσκεται στη θέση “ΚΟΚΚΙΝΙΑ-ΚΤΗΡΙ” της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Βασιλικού, της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει με αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Σικυώνας και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Κουτούλα, ΝΟΤΙΑ με τεχνικό αυλάκι και πέραν αυτού με αγροτικό δρόμο και ΔΥΤΙΚΑ με αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Σικυώνας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως στην κοινότητα επικρατεί συμφόρηση, καθ’ ότι σε αυτή συγκεντρώνεται κόσμος προκειμένου ν’ αποκτήσει αγαθά, να εκκλησιαστεί και να ψυχαγωγηθεί. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία χώρου στάθμευσης.

Το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο ακίνητο για το σκοπό αυτό τυγχάνει το ως άνω περιγραφόμενο καθ’ ότι φέρει ικανό εμβαδό και θέση που εξυπηρετεί.

Η αξία του εν λόγω ακινήτου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (14.600,00€).

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

α)την τοποθέτηση του Προέδρου,

β)τους τίτλους κτήσης του ακινήτου,

γ)την διενεργηθείσα κατά την ίδια μέρα αυτοψία,

δ)τη διενεργηθείσα έρευνα που αφορούσε στην αξία του ακινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πως η ιδιοκτησία Ιωάννη Δομετίου και ο Αναστασίου Δομετίου ήτοι ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση “ΚΟΚΚΙΝΙΑ-ΚΤΗΡΙ” της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Βασιλικού, της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εμβαδού τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (3.240,90) το οποίο σύμφωνα συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει με αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Σικυώνας και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Κουτούλα, ΝΟΤΙΑ με τεχνικό αυλάκι και πέραν αυτού με αγροτικό δρόμο και ΔΥΤΙΚΑ με αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Σικυώνας, τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο στην ως άνω κοινότητα ακίνητο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, αφού φέρει κατάλληλο εμβαδό και θέση.

Η αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (14.600,00€).

Κιάτο, 01.02.2023

Τα Μέλη της Επιτροπής

 

Γεώργιος Τσολάκος         Παναγιώτης Μπακόλιας     Νικόλαος Στούκα

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  •  την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • την αριθ. 37/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου»
  • τα παραπάνω αναφερθέντα,   – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  το αριθ. 2/2023 Πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων

του Δήμου Σικυωνίων  και συγκεκριμένα,  την αγορά ακινήτου (αγριοτεμάχιο ) εμβαδού τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (3.240,90) , ιδιοκτησίας Ιωάννη Δομετίου και Αναστασίου Δομετίου , ευρισκόμενο στην θέση “ΚΟΚΚΙΝΙΑ-ΚΤΗΡΙ”  της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας -Βασιλικού  του Δήμου Σικυωνίων.

     

Β.  Το  εν λόγω ακίνητο τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο, διαθέσιμο και στην πλησιέστερα δυνατή θέση  στην ως άνω κοινότητα,  για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης καθ΄ ότι φέρει ικανό εμβαδό .

Ως εκ τούτου η αγορά του συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας  ωφέλειας και αποτελεί  αναπόδραστη                  ανάγκη καθώς,  θα ωφελήσει στα μέγιστα τους κατοίκους της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας -Βασιλικού,

εξυπηρετώντας  άμεσες ανάγκες τους,  μη δυνάμενες να αναβληθούν για χρόνο  μέλλοντα και αβέβαιο.

 

Γ.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι , την απευθείας αγορά του  προαναφερόμενου ακινήτου στο  ποσό των  δέκα τεσσάρων  

χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (14.600,00€).

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο,  για την υπογραφή κάθε σχετικού

εγγράφου που θα  απαιτηθεί.

 

Ε.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 63/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email