63/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/5-3-2019  ΈΚΤΑΚΤΗΣ  και  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 63/2019

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 8/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων    «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η  Μαρτίου  2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η  &              κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 2623/5-3-2019 έγγραφη πρόσκληση, του προέδρου  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Χρυσικός Παύλος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Κελλάρη Ιωάννα 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 13. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 14. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 22. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και το θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 8/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων    «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 8/2019 σχετική απόφαση του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία ομόφωνα προβαίνει στην 2η  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την αριθ. 8/2019 απόφαση του  ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» (ΑΔΑ: ΨΨΩΖΟΚΣ8-ΡΓ0)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

  1. Ομόφωνα: Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

  1. 2. Κατά Πλειοψηφία:(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κ. Σαρχάνη, Π. Μπακόλια, Β.Κελλάρη και Χ. Γεώργα).

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει την αριθ. 8/2019 απόφαση συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων,  «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019», η οποία επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 63/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5-3-2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email