63/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριιθ.   16/29-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   63 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο  «Περί προμήθειας ηχητικής εγκατάστασης στο 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 197/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος             Μέλος

2.- Ο. Πανδής                   Μέλος                                           2.- Β.   Kελλάρης                   Μέλος

3.- Α. Βυτινιώτης               Μέλος                                           3.- Γ.   Κουκουμέλης             Μέλος        

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       Μέλος                                           4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Μέλος

5.- Α. Λεονάρδος               Μέλος                                                                

                                                                                                                                                                                                

   Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

———————————————————————————————————————————————————–

                                                                                         ΘΕΜΑ 2ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί προμήθειας ηχητικής εγκατάστασης στο 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου» εξέθεσε ότι:

  

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί μία (1) ηχητική εγκατάσταση για το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, μετά από την υπ’ αριθ. 60/2016 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, περί αναγκαιότητας προμήθειας της εν λόγω εγκατάστασης , και με βάση το υπ’ αριθ. 980/16-12-2016 έγγραφο του Δ/ντή του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, μας απέστειλε την προσφορά του Musicsolutions, του κ. Κίκιρα Φώτη, όπου η αξία της ηχητικής εγκατάστασης ανέρχεται σε τετρακόσια δέκα ευρώ (410,00) € με Φ.Π.Α. 24% και κρίνεται απαραίτητη η προμήθειά της και προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον κ. Κίκιρα Φώτη, όπου διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο, στην οδό Κανελλοπούλου αριθ. 65

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας μίας (1) ηχητικής εγκατάστασης για το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Την υπ’ αριθ. 60/2016 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής περί αναγκαιότητας της εν λόγω προμήθειας

9.- Την από 09-12-2016 προσφορά του κ. Κίκιρα Φώτη.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

   1. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας μίας (1) ηχητικής εγκατάστασης για το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου που

       διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο, στην οδό Κανελλοπούλου αριθ. 65.

2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Πανδή Οδυσσέα,                Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

   3. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια μίας (1) ηχητικής εγκατάστασης για το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, στον κ. Κίκιρα Φώτη, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο, οδός Κανελλοπούλου αριθ. 65 έναντι ποσού τετρακοσίων δέκα ευρώ (410,00 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

   4.Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

   5.Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.   Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

   6. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email