62/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

62/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΜΠΡΙΜΙΖΑ-.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το 5ο/03.03.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

5o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΡΙΜΙΖΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:   (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

  (2) Η υπ’ αριθ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)

            (3) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 5199/27.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

       (4) Η υπ’ αριθ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού                         

             του ως άνω έργου.

       (5) Η υπ’ αριθ. 8/31-01-2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΒΗΝΩ1Θ-ΩΤ1) περί έγκρισης 4ου πρακτικού για

            την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

       (6) Το υπ’ αριθ. 2253/18-02-2022 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται  ο     

            προσωρινός  ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

            (7) Tην από  25-02-2022 υποβολή από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 28-02-2022 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθ. πρωτ. 2665/28-02-2022.   

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 3η   Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 9 :00, συνήλθε η Ε.Δ.. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατά-κύρωσης προσωρινού αναδόχου  «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », για  το  έργο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΡΙΜΙΖΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

  

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν ο κ. Μαστοράκος Λεωνίδας, ο κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος και  κ. Τσέκος Παναγιώτης . Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος  «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τ.Υ. του Δήμου εγκαίρως (εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας   από την ηλεκτρονική του υποβολή).

   

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου μελών Δ.Σ. [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] (ημερομηνίας διαγωνισμού & ημερομηνίας πρόσκλησης) ΝΑΙ

 

 

  115873/06-04-2021 & 22537/18-01-2022 Ευγένιος Παπαδόπουλος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
      115873/06-04-2021& 22531/18-01-2022 Σάββας Παπαδόπουλος  
      1370/07-04-2021 & 307/20-01-2022  Γεώργιος Καρατσώλης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Φορολογικές & Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΝΑΙ  70965379/17-05-2021 (Φορολ. Ενημ. ημερ.διαγ.)  ΑΑΔΕ
[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]   73360853/16-02-2022 ( Φορολ. Ενημ.

ημερ. Πρόσκλ.).      

 
    107950/27-01-2021 (Ασφαλ. Ενημ ημερ.διαγ)  e-EΦΚΑ
    442451/14-02-2022( ημερ.Πρόσκ.)               
   ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
    (Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού)  
       
    Ημερομηνίας διαγωνισμού  
    39685/13-01-2021 Ασφαλ. Έργου  e-EΦΚΑ
    40037/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39963/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    1272361/19-05-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39706/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39883/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    40001/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    1272577/19-05-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39653/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39581/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39643/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39838/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39663/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39900/13-01-2021 Aσφαλ. Έργου  
    39936/13-01-2021 Ασφαλ. Έργου  
    39922/13-01-2021 Ασφαλ. Έργου  
    39624/13-01-2021 Ασφαλ. Έργου  
    39856/13-01-2021 Ασφαλ. Έργου  
    1272851/19-05-2021 Ασφαλ. Έργου  
    1272893/19-05-2021 Ασφαλ. Έργου  
    Υ.Δ. 14-06-2021_ Μη ολοκλήρωσης απογραφής στο ΕΦΚΑ του έργου «Νέο ισόγειο κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά»  
    1624644/18-06-2021 Ασφαλ.Ενημ.(μόλις παρελήθφη μεταγενέστερης ημερομηνίας του διαγωνισμού)  e-EΦΚΑ
       

545845/23-12-2020 Ασφαλ. Ενημερότητα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 581748/11-01-2021 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

582726/11-01-2021 Ασφαλ. Ενημερότητα

 ΜΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

e-EΦΚΑ

     

Ημερομηνίας Πρόσκλησης

 
    437580/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου e- ΕΦΚΑ
    437546/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου
    437611/14-02-2022  Ασφαλ. Έργου  
    437705/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438024/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    437808/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    437967/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438068/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438229/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438261/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438311/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438339/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438376/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438425/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438499/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438536/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438581/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    438614/14-02-2022 Ασφαλ. Έργου  
    474636/16-02-2022 Ασφαλ. Έργου

 

 

2957559/05-11-2021 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3097626/18-11-2021 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2957693/05-11-2021 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

402448/09-02-2022 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

2974220/08-11-2021 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΜΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19107/04-01-2022 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

3089514/18-11-2021 Ασφαλ. Ενημερότητα

ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

 

 

 

e- ΕΦΚΑ

Μη έκδοση δικαστικής απόφασης για αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]  

 

ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού & πρόσκλησης

Υ.Δ._ 14-06-2021 &  21-02-2022  
 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 

Πιστοποιητικό  περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού & πρόσκλησης

Υ.Δ. ΣΕΠΕ _14-06-2021 & 21-02-2022

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, Μη  έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής –  εξυγίανσης, Μη υπαγωγή σε εκκαθάριση  κλπ.

Μη καταχώρηση για λύση & θέση εκκαθάρισης με απόφαση των εταίρων,

Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ/ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ) -ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ –

Αρ. Πιστοποιητικού: 17783/07-04-2021

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

    ΓΕΜΗ _αριθ. πρωτ.1486094.2146618/11-05-2021  ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
      Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης_21-05-2021  ΑΑΔΕ
       

Ημερομηνίας Πρόσκλησης

      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
      Αρ. Πιστοποιητικού: 2066/19-1-2022  
      ΓΕΜΗ _αριθ. πρωτ.1732216.2532012/31-01-2022  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

       

Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης_21-02-2022

ΑΑΔΕ
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] & παραγράφου Α.9 του άρ. 22 της διακήρυξης[παρ. (στ) δ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

 

Ημερομηνία διαγωνισμού

 Υ.Δ._ 14.06.2021 (άρθ. 22 Α.4 & 22 Α.9)  Υ.Δ._14-06-2021 Ιδ. Εγγράφων

 

Ημερομηνίας Πρόσκλησης

 Υ.Δ._14-06-2021(άρθ. 22 Α.4 & 22 Α.9) Υ.Δ._21-02-2022 ιδ. Εγγράφων

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

    Υ.Δ.21-02-2022_οψιγενών μεταβολών  
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  ΝΑΙ Ημερομηνίας διαγωνισμού  
[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] 12239/73933/19-05-2021   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΕΕ
    12239/47810/19-05-2021 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
    12239/79314/19-05-2021 ΜΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
    ΒΠ/1008/1253/31-12-2021 _Βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος_ ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.  ΣΑΤΕ
    Ημερομηνίας Πρόσκλησης  
    31010/73933/09-12-2021   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΕΕ
    31010/47810/09-12-2021 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
    31010/79314/09-12-2021 ΜΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
    31010/57896/09-12-2021 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
    Β1505Α /04-11-2021 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

    31010/71542/09-12-2021 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΤΕΕ
    31010/90376/09-12-2021 ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  
     

ΒΠ/1008/1401/08-12-2021 _Βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος_ ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

 

ΣΑΤΕ

Περίπτωση του άρ. 22 παραγρ. Α.5 της διακήρυξης [ παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

Μετοχολόγιο εταιρείας_14-06-2021 Αντίγραφο από Μητρώο Μετόχων Μετοχών_14-06-2021

Υ.Δ. Φυσικού προσώπου_14-06-2021

Υ.Δ. Ν.3310/2005_14-06-2021

 
      ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό 1486094.2146618/11-05-2021  ΓΕΜΗ
       
       Ημερομηνίας πρόσκλησης  
      Μετοχολόγιο εταιρείας_21-02-2022  
      Αντίγραφο από Μητρώο Μετόχων Μετοχών_21-02-2022  
      Υ.Δ. Φυσικού προσώπου_21-02-2022  
      Υ.Δ. Ν.3310/2005_21-02-2022  
         
      ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό 1732216.2532012/31-01-2022  ΓΕΜΗ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
 Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης]  

ΝΑΙ

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

 
Δ15/5515/04-04-2017  με αριθμό μητρώου 19462 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
    ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
    Π.Δ. 71/03-07-2019 (ΦΕΚ.112/Τ.Α΄)  
       
    Ν.4635/30-10-2019 (Φ.Ε.Κ 167/ Τ.Α΄)    
     

Ν.4764/23-12-2020 (ΦΕΚ.256/Τ.Α΄) 

 
 

 

 

 

Ημερομηνίας πρόσκλησης Δ24/12193/23-11-2021 με αριθμό μητρώου 19462

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού  
      Δ15/5515/04-04-2017  με αριθμό μητρώου 19462 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
       

Ημερομηνίας πρόσκλησης

 
      Δ24/12193/23-11-2021 με αριθμό μητρώου 19462  
      ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
         
      611/12-01-2022 Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων της εταιρείας προς ΕΒΕΑ έως και 31/12/2022 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης, μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016] ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3ΕΤΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ

 
      1373652/16-01-2029 _Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους 2017 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
      1771273/18-11-2019_ Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους 2018  
         
      2139361/02-10-2020_ Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους 2019  
      09-09-2018_Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή  
      25-09-2019_ Βεβαίωση  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή  
      25-09-2020_ Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή  
         
      Ημερομηνίας πρόσκλησης  
      ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3ΕΤΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ  
      1771273/18-11-2019 _Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους 2018  
      2139361/02-10-2020_ Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους 2019  
      2118950/23-11-2021_ Ανακοίνωση καταχώρησης εγκεκριμένων οικ. καταστάσεων έτους 2020  
         
      25-09-2019_Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή  
      25-09-2020_ Βεβαίωση  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή  
          28-09-2021_ Βεβαίωση ορκωτού  ελεγκτή λογιστή   
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Ημερομηνίας διαγωνισμού Υ.Δ._14.06.2021 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων     

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

    27-05-2021_Σύμβαση νέου έργου επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου της εταιρείας  
       
    165749/07-06-2021_Βεβαίωση ανεκτέλεστου νέου έργου  
       
    B1008/1252/31-12-2020_Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς τους οικείους οργανισμούς  ΣΑΤΕ
    Ημερομηνίας πρόσκλησης  
    Υ.Δ._21.02.2022 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης ΝΑΙ

 

 

 

Ημερομηνίας διαγωνισμού

 Δ15/5515/04-04-2017  με αριθμό μητρώου 19462

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

      ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
         
      Ημερομηνίας πρόσκλησης  
      Δ24/12193/23-11-2021 με αριθμό μητρώου 19462  
          ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης, Κωδικοποιημένο καταστατικό, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης & Γενικό Πιστοποιητικό, Πρακτικό Δ.Σ. συμμετοχής στο διαγωνισμό & Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα    [άρθρο 23.8  της Διακήρυξης]

 (ημερομηνίας διαγωνισμού & πρόσκλησης)

ΝΑΙ ΦΕΚ 3242/01-06-2001 σύστασης  
    1855806/08-01-2020 & 2539031/01-12-2021_Ανακοίνωση ΓΕΜΗ_ τροποποιημένο καταστατικό ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
    Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα_10-09-2017  
       
    Πρακτικό Νο19 Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ._10-09-2017  
    Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. συμμετοχής στο διαγωνισμό_14-06-2021  
       
    1486094.2146619/11-05-2021& 1732216.2532013/31-01-2022_ Πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης    ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
    1486094.2146618/11-05-2021 & 1732216.2532012/31-01-2022_Γενικά Πιστοποιητικά  
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικ. φορέων[άρθρο 23.9β  Διακήρυξης]

 

   

 

  Ημερομηνίας διαγωνισμού

 

Δ24/1151/22-02-2021 Ενημερότητα πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων

 

  

Ημερομηνίας πρόσκλησης

 

Δ24/885/18-02-2022 Ενημερότητα πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων

   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργο.Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΡΙΜΙΖΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με έκπτωση  28,57%, ήτοι στο ποσό των 1.199.705,47€ χωρίς ΦΠΑ τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 03/03/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχ/κος

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Κατσιμπούλας Βασίλειος                                                                           Τσέκος Παναγιώτης

                     ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών                                                                                    ΠΕ9 Γεωπόνων

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 342/2020 (Ψ6ΤΑΩ1Θ-ΠΚΚ) Απόφαση ΟΕ περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%)
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 16/2020 μελέτη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.079.970,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.008 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση [Μπρίμιζα] στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων} με  Κωδικό   ΟΠΣ 0022110879» ποσού 2.079.970,00€  προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633551 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 266/4916/20.05.2021 (6ΧΕΦΩ1Θ-ΘΥ7)(21REQ008638138 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146684/21.05.2021 (ΨΜΑ27Λ1-6ΟΤ) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • Την 123/2021 (933ΠΩ1Θ-ΛΒ7) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • την 5199/27.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008672707 2021-05-27,
 • την 5200/27.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008673049 2021-05-27,
 • την 5202/27.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΥΨΘΩ1Θ-6Ε3,
 • τo 1ο/22.06.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 162/2021 (6ΩΔΠΩ1Θ-6Β8) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.  «GEOGENESIS A.E.» με μέση έκπτωση 28,57 %
 • την Α231/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία απορρίπτει το αίτημα της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» περί αναστολής-προσωρινών μέτρων που σωρεύεται στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή (ΑΡ. ΓΑΚ 1351/08.07.2021).
 • την ως άνω 1386/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία δέχεται την προσφυγή (1351/08.07.2021) της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» απορρίπτει την παρέμβαση της «GEOGENESIS A.E.» και ακυρώνει την 162/021 προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • την 224/2021(ΩΦ4ΧΩ1Θ-4ΤΙ) απόφαση ΟΕ με την οποία συμμορφώθηκε με την ως άνω απόφαση της ΑΕΠΠ,
 • το 2ο/06.09.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 246/2021 (ΩΑΑΩΩ1Θ-Ψ7Ρ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» με μέση έκπτωση  27,00%.
 • Το 3ο/06.12.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • Την 392/2021 (ΩΦΥ8Ω1Θ-ΒΡ3) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και ανακαλεί την 246/2021 προηγούμενη απόφαση καθώς και κάθε επόμενη διοικητική πράξης ένεκα της εσφαλμένης ερμηνείας της υπ. αριθμ. 1386/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ παράλληλα καλεί την «GEOGENESIS A.E.» να προβεί στη συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ που αφορά στον ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κατά τ’ αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
 • Το 4ο/29.12.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
 • Την 8/2022 (ΨΒΗΝΩ1Θ-ΩΤ1) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό & κηρύσσει εκ νέου προσωρινό ανάδοχο του έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα «GEOGENESIS AE» με μέση έκπτωση 28,57%.
 • Το 5ο/03.03.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 5ο/03.03.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ»  με αρ. μελέτης 16/2020 (CPV:45232120-9) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.677.395,16+402.574,84 ΦΠΑ 24%) 2.079.970,00€.

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [ΑΦΜ: 099364380] με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.» με μέση έκπτωση 28,57%. επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 1.199.705,47€ χωρίς ΦΠΑ.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email