62/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  62/2021

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 86/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3440/9-4-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαβασιλείου Νικόλαος προσήλθε στο 5ο Θέμα της  Η.Δ.
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Λέγγας Μάρκος
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3435. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Γαλάνης Βασίλειος  μετά την συζήτηση του 15ου θέματος.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 19ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 86/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 86/2021 με ΑΔΑ: ΨΓ82Ω1Θ-ΛΕΓ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης/12.04.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 86/2021   4ο θέμα 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3378/08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 07/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 06/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως κάτωθι:

 

02.64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

-Μείωση ποσού-

από 100.322,40€

σε 54.142,80€

02.64.7323.004 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

-Μείωση ποσού-

από 105.715,26€

σε 56.947,97€

02.64.7323.005 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=100.000,00€ και Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄-Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019   =  36.000,00€

*****************

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=                  100.000,00€ και

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019= 19.647,28€

-Μείωση ποσού-

 

από 136.000,00€

σε 119.647,28€

 

02.64.7331.004

 

Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010  =105.626,71€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ έτους 2019              =  16.352,72€

-Από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠΕΣ                                 =  29.016,00€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (Από Αποθεματικό)=  22.411,64€

-ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019                                             =  12.592,93€

-Νέο έργο-

186.000,00€

 

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός 1]Από Κ.Α. 02.64.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών Χαρών», ποσού  24.800,00€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 179,82€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.620,18€ Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (179,82 + 10.500,00 + 46.179,60  + 48.767,29 + 16.352,72 + 29.016,00 + 12.592,93)  163.588,36 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του (26.444,32 + 163.588,36) = 190.032,68€.

 

2]Από Κ.Α. 02.64.7331.003 με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ», ποσού  50.000,00 € προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 10.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 39.500,00€ Από το ενισχυμένο Αποθεματικό μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ποσό των 186.000,00€

 

 

 

3]Από Κ.Α. 02.64.7323.003 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)», ποσού  100.322,40€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 46.179,60€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 54.142,80€. Στον Κ.Α. 02.64.7331.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010}»,  ποσό  186.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ0550001- με το ποσό των 105.626,71€ , από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 με το ποσό των 16.352,72€ , από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των  29.016,00€ ,  από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 με το ποσό των 12.592,93€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (Από Αποθεματικό {02.90.9111} σύμφωνα με την αρίθμ. 32/23-02-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΔΓΖΩ1Θ-9ΚΠ η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ.41118/01-04-2021Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  ΑΔΑ: 6ΡΚΤΟΡ1Φ-ΦΜΨ) με το ποσό των  22.411,64€

 

4]Από Κ.Α. 02.64.7323.004 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού  105.715,26 € προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 48.767,29€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 56.947,97€.
5]Από Κ.Α. 02.64.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»,  ποσού  136.000,00€ προερχόμενο από

-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010-100.000,00€

-Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – ΥΠΕΣ 2019 με το ποσό των 36.000,00€

μειώνουμε κατά 16.352,72€ προερχόμενο από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 119.647,28€ προερχόμενο από

-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010  με το ποσό των 100.000,00€ και από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 με το ποσό των 19.647,28€.

6]Από Κ.Α. 02.25.7336.003 «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ), ποσού  29.016,00€ προερχόμενο από Τέλος ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κατηγορίας Δ΄, μειώνουμε κατά 29.016,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
7]Από Κ.Α. 02.30.6661.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» » η οποία είχε χαρακτηρισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) , ποσού  24.800,00€ προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ μειώνουμε κατά 12.592,93€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.207,07 €.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.04.2021

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 86/2021 με ΑΔΑ: ΨΓ82Ω1Θ-ΛΕΓ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος  Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   

 

Α. Εγκρίνει, την 86/2021 με ΑΔΑ: ΨΓ82Ω1Θ-ΛΕΓ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 62/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email