62/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριιθ.   16/29-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   62 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο  «Περί παράταση ισχύος της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανση

                   στον κ. Δημητρίου Χρήστο για το έτος 2016 »

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 197/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη – 5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                       ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος                 (Πρόεδρος)                                       1.- Ν. Σκαρμούτσος             Μέλος

2.- Ο. Πανδής                   Μέλος                                          2.- Β.   Kελλάρης                   Μέλος

3.- Α. Βυτινιώτης               Μέλος                                           3.- Γ.   Κουκουμέλης             Μέλος        

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       Μέλος                                         4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Μέλος

5.- Α. Λεονάρδος               Μέλος                                                                

                                                                                                                                                                                                  

   Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

———————————————————————————————————————————————————–

                                                                                         ΘΕΜΑ 1ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί   παράταση ισχύος της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Δημητρίου Χρήστο για το έτος 2016» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 177/30-11-2016 σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2016 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

   Aκολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι υποβάλαμε στον κ. Δημητρίου Χρήστο το υπ’ αριθ. 195/22-12-2016 έγγραφό μας που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενηηματά   2

Τ.Κ.           : 202-00 ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες : Γ. Λαλιώτης

Τηλέφωνο   :27423-60124

Φαξ             :2742023562

 

Κιάτο   22-12-2016

Αριθ. Πρωτ.: 195

ΠΡΟΣ:         Δημητρίου Χρήστο

                 Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL

Εθν. Αντιστάσεως 55

Τ.Κ. 20200

τηλ: 2742022635

ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων

Σχετ.: Η αριθ.177/30-11-2016 σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ. 177/30-112016 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησής σας, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει περαιτέρω τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Επειδή το Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2017, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την σύμφωνη γνώμη σας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     Στη συνέχεια ο κ. Δημητρίου Χρήστος με το από Δ.Υ./23-12-2016 έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την 30ην Απριλίου 2017, που έχει ως εξής:

Δημητρίου Χρήστος

Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL”

Εθν. Αντιστάσεως 55

Τ.Κ. 20200

τηλ: 2742022635

 

Κιάτο   23-12-2016

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

Την   Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Γ. Γεννηματά     2

202-00   ΚΙΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Παράταση Ισχύος σύμβασης προμήθειας καυσίμων για το έτος 2016.

 

Σχετ.:   1.-   Η αριθ.177/30-11-2016 σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

             2.- Έγγραφό σας   με υπ’ αριθ. 195/22-12-2016.

Αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 195/22-12-2016 σχετικής επιστολής σας, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε για την παράταση της μεταξύ μας σύμβασης με αριθ. 177/30-11-2016   μέχρι 30-04-2017 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

 

Παραμένουμε στη διαθεσή σας ,                                     Με εκτίμηση

                                                                                        Δημητρίου Χρήστος

                                                                                     Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL”

                                                                                          Εθν. Αντιστάσεως 55

                                                                                                 Τ.Κ. 20200

                                                                                              τηλ: 2742022635

    

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση της υπ’ αριθ. 177/30-11-2016  σύμβασης     μεταξύ

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2016» (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2016) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ.   177/30-11-2016  σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας Δημητρίου Χρήστος   χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

A.- Π α ρ α τ ε ί ν ε ι την υπ΄ αριθ. 177/30-11-2016 σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2016» (η οποία έχει διάρκεια έως την 31-12-2016) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Απριλίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ.       177/30-11-2016    σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας Εταιρείας Δημητρίου Χρήστος,  χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

                                                                                                        3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                                                                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email