61/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7ης/16.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 61/2021   10ο θέμα  

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους

Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ,

μετά από γνωμοδότηση.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2546/12.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 25/2021 απόφασης και σύμφωνα με την οποία «…….. δύναται να επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ ………….»

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών το περιεχόμενο της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του δήμου μας, που ακολουθεί,

 

«Εισήγηση για την Εξωδικαστική Αποζημίωση για ιδιοκτησία στην Π.Ε. Νεάπολης Κιάτου, ΟΤ 553-554  με ΚΑ 021106 των Μπάσδελη Θεόδωρου, Μπάσδελη Αθανάσιου, Μπάσδελη Νικόλαου»

Η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 021106 που βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα 553 και 554 έχει αρχικό εμβαδόν 1467,85τμ, και τελικό εμβαδόν 829,85τμ. ανήκει στην πολεοδομική Ενότητα Νεάπολης Κιάτου.

 Σύμφωνα με τους πίνακες της Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Νεάπολης , οφείλει εισφορά σε χρήματα για 104,60 τμ και πρέπει να αποζημιωθεί για 225,85 τμ και για 34 μέτρα συρματοπλέγματος ύψους 1,5μ κατηγορίας κακής κατάστασης.

Λαμβάνοντας υπόψη :

 • Τους Πίνακες της Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης Κιάτου σύμφωνα με την Α.Π.Π. 11818/12-04-2013
 •  τον Κυρωμένο Πίνακα Επικειμένων σύμφωνα με την Α.Π.Π.138689/2542/2016/18-1-2017 
 • την Εισήγηση–Γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου κας Κ. Γεωργούλια   προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων
 • την τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο γης -252,50€/τμ- βάση των αντικειμενικών αξιών και σύμφωνα με την μελέτη–υπηρεσία συμβούλου κου Α. Μαγκαφώση,
 • το άρθρο ΝΑΥΔ 11.12 του ΑΤΟΕ   για το συρματόπλέγμα 14,90€/μ

Η αποζημίωση για την γη είναι : 57.027,125€ και για το συρματόπλεγμα 506,60€.

Το σύνολο αποζημίωσης προς τους ιδιοκτήτες, ανέρχεται στο ποσό των 57.533,725€.-

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 25/2021 (Ψ1ΑΨΩ1Θ-0ΞΕ) απόφαση ΟΕ ,
 • την από 04.03.2021 σχετική γνωμοδότηση,
 • την από 12.03.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ, σύμφωνα με την από 04.03.2021 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 25/2021 απόφασης ΟΕ.

 

Β. Εγκρίνει την καταβολή-αποζημίωση ποσού 57.533,725€ από το Δήμο Σικυωνίων στους αιτούντες όπως υπολογίζεται στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email