61/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/13.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης

61/2020

Θέμα: Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (341,43€) στην Κοινότητα Καισαρίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2271/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
Σταματόπουλος Σπυρίδων ουδείς
 1.  
Τσολάκος Γεώργιος
Ζάρκος Δημήτριος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Λέγγας Μάρκος
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού

(341,43€) στην Κοινότητα Καισαρίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 05/03/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με την οποία εισηγείται την συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καισαρίου, συνολικού ποσού 341,43€ και αναλυτικά:

 • (48,36€) επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας & δικτύου χαμηλής τάσης (ένα φωτιστικό σώμα πλησίον ιδιοκτησίας Ρήγα στη θέση «Μεγάλο Ποτάμι».

 • (293,07€) επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας-παροχή ΦΟΠ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,

 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,

 • την από 05/03/2020 εισήγηση,

 • το 1252/11.04.2019 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου,

 • το 5929/02.09.2019 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου,

 • το 11146/17.02.2020 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου,

 • το 0512/14.05.2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ,

 • το 0511/17.05.2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ,

 • το 1015/11.09.2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ,

 • το 0261/21.02.2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ,

 • το 0263/21.02.2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ,

 • την 171/2304/10.03.2020 (ΩΙΣΤΩ1Θ-ΟΡΒ) ΑΑΥ,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, (341,43€) στην Κοινότητα Καισαρίου και αναλυτικά:

 • (48,36€) επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας & δικτύου χαμηλής τάσης (ένα φωτιστικό σώμα πλησίον ιδιοκτησίας Ρήγα στη θέση «Μεγάλο Ποτάμι».

 • (293,07€) επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας-παροχή ΦΟΠ.

Β. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑ 20.7325.001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email