61/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 61/2019   Θέμα: «Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ Γεωργίου στην ΤΚ Μεσινού».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 12ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ Γεωργίου στην ΤΚ Μεσινού» ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σπυρίδωνας Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, την 20772/05.03.2018 Διαπιστωτική Πράξη της οικείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφορικά με τις 378/2017 & 349/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας                                      Γεωργίου Ξύδη του Νικολάου,  που βρίσκεται στην θέση «Λαχίδια» στην ΤΚ Μεσινού.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να οριστεί Συμβολαιογράφος για την σύνταξη πληρεξουσίου, προτείνοντας τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Μαρίνα Φίλη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 5260/13.02.2019 Διαπιστωτική Πράξη της οικείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  • την 378/2017 (ΩΜΨ6Ω1Θ-ΞΑΗ) απόφαση ΔΣ
  • την 349/2016 (77Π6Ω1Θ-ΓΧΚ) απόφαση ΔΣ όπως εγκρίθηκε με την 159091/24.10.2016 (7ΦΒΑΟΡ1Φ-ΡΥΩ) απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ.
  • την 242/2019 ΑΑΥ
  • την 37584/20.11.2001 συμβόλαιο
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Φίλη Μαρίνα για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην ΤΚ Μεσινού, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ξύδη, δυνάμει των 378/2017 & 349/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Β. Η δαπάνη για την αμοιβή συμβολαιογράφου ανέρχεται σε 150,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» (242/2019 ΑΑΥ).

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email