61/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 61/2017

Θέμα : Έγκριση της αρ. 25/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού   έτους 2017».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα Απόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος  
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
(Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα ΗΔ) 2. Χρυσικός   Παύλος    
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
 1. Μυττάς Ιωάννης
  4. Γεώργας Χρήστος    
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 28ο

Στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάτασης: Έγκριση της αρ. 25/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την από 03.02.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την από 03.02.2017 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
 • την αρ. 25/2017 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:7Σ6ΠΩ1Θ-Η0Ψ),
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Σπανού Κ., Κελλάρη Β., Λαλιώτη Γ., Ραυτόπουλου Γ., Σαρχάνη Κ. & Μπακόλια Π.

1.Εγκρίνει ως έχει την αρ. 25/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

2.Τροποποιείτον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

1. Από Κ.Α. 02.00.6117.005 με   τίτλο «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., Ο.Ε. & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #7.000,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#1.200,00 #€

1.1

Στον Κ.Α. 02.00.8113.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε. για Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΧΕΠ Α 433/2016», ποσό #1.200,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-433/2016).

2. Από Κ.Α. 02.20.6635.002 με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ έτους 2016 κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #4.992,24# € προερχόμενη από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα) του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#4.488,18# €

2.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Ζαχαριά Ιωάννη για Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ΧΕΠ Α-430/2016», ποσό #4.488,18# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-430/2016 ).
3. Από Κ.Α. 02.30.6661.006 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #14.999,04# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού #14.999,04# €

3.1 Στον Κ.Α. 02.30.8116.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Γαϊτάνη Αθανάσιο – Κλειδαρά Μαρία Ο.Ε. για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με την αρίθμ. 19/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #14.999,04# € προερχόμενο από ιδίους πόρους, δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-181/2016).
4. Από Κ.Α. 02.70.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού οδικού δικτύου», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #2.941,90# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#2.912,88# €

4.1 Στον Κ.Α. 02.70.8116.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον Κουνοβέλη Δ. ΙΚΕ Εμπορική εισαγωγικής για προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες εκχιονισμού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την αρίθμ. 29/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας», ποσό #2.912,88# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-432/2016).
5. Από Κ.Α. 02.15.7322.001 με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #2.795,42# € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #4,19# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου και #2.791,23# € προερχόμενη από ΘΗΣΕΑΣ.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#2.795,42# €

5.1 Στον Κ.Α. 02.15.8122.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Μπαρούσης Γ.- Μαλαμής Κων. Ο.Ε. για την εξόφληση 5ου Λ/σμού του έργου: Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσό #2.795,42# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-441/2016).
6.

Από Κ.Α. με   τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ»,

α) 02.20.6063.002 ποσού13.100,54 € μεταφέρει 6.606,00 €

β) 02.30.6063.006 ποσού 1.000,00 € μεταφέρει 440,05 €

γ) 02.35.6063.001 ποσού 1.000,00 € μεταφέρει 304,23 €

δ) 02.70.6063.003 ποσού 5.000,00 € μεταφέρει 1.368,86€

οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#8.719,14# €

6.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.003   του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #6.606,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).
6.2 Στον Κ.Α. 02.30.8116.009   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #440,05# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).
6.3 Στον Κ.Α. 02.35.8116.001   του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #304,23# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-442/2016).
6.4 Στον Κ.Α. 02.70.8116.002   του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μήνες ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #1.368,86# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-442/2016).
7. Από Κ.Α. 02.00.6737.008 με τίτλο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017}, με το ποσό των #5.065,42# € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#1.769,42# €

7.1 Στον Κ.Α. 02.00.8117.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Παν/μίου Θεσσαλίας ΕΛΚΕ για την ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», ποσό #1.769,42# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-452/2016).
8. Από Κ.Α. 02.10.7134.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017},   με το ποσό των #2.125,20# € προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#934,80 # €

8.1 Στον Κ.Α. 02.10.8121.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην OTS Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας Α.Ε. για προμήθεια λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 5/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #934,80# € δημιουργώντας νέα πίστωση   (ΧΕΠ: Α-459/2016).
9. Από Κ.Α. 02.20.6721.003 με τίτλο   «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας & υγειονομική ταφή απορριμμάτων έτους 2016», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017},   με το ποσό των #181.167,55# € προερχόμενη από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά έσοδα) του Δήμου.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#51.468,48# €

9.1 Στον Κ.Α. 02.20.8113.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για καταβολή τελών για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου Β εξαμήνου 2016 (Υγειονομική ταφή απορριμμάτων) ποσού 51.468,48 € (2.237,76 Χ 23) σύμφωνα με την αρ 1/2016 Απόφαση του Περιφ. Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, τα ζυγολόγια & τα λοιπά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #51.468,48# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-186/2016).
10. Από Κ.Α. 02.20.7135.015 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)»,   με ποσό #14.731,20# € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

#14.362,92# €

10.1 Στον Κ.Α. 02.20.8121.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Σαραντόπουλος ΔΦ ΑΕΒΤΕ Εμπορική εταιρεία για προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 23/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής του Δήμου (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)», ποσό #14.362,92# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-182/2016).
11. α) Από Κ.Α. 02.70.7412.100με τίτλο «3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ», με ποσό #5.155,79# €μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #5.155,79# € προερχόμενη από ΘΗΣΕΑΣ -2010.

Μεταφορά

πίστωσης

#5.163,53# €

11.1 Στον Κ.Α. 02.70.8123.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – Α.Μ. 588 για την 3η Εντολή Πληρωμής για την Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010)», ποσό #5.163,53# € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-458/2016).
β) Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού #215.416,32# € μεταφέρει πίστωση ποσού #7,74# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 215.408,58 € (215.416,32-7,74).

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

12. Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού #215.408,58# €μεταφέρει πίστωση ποσού #17.330,42# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 198.078,16 € (215.408,58 -17.330,42).

Μεταφορά

πίστωσης

#17.330,42# €

12.1 Στον Κ.Α. 02.00.8112.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», ποσό #9.077,62# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους πόρους με το   ποσό των #9.077,62# € (ΧΕΠ: Α-422/16, Α-425/2016, Α-426/2016, Α-427/2016, Α-428/2016, Α-429/2016, Α-460/2016, Α-461/2016, Α-462/2016, Α-463/2016, Α-464/2016, Α-465/2016, Α-466/2016, Α-467/2016, Α-468/2016, Α-469/2016, Α-476/2016).
12.2 Στον Κ.Α. 02.35.8116.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Π&Β ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε.- για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους , σύμφωνα με την αρ. 24/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής», ποσό #755,16# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-431/2016).
12.3 Στον Κ.Α. 02.00.8112.006 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε δικαστικούς επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2016», ποσό #613,80# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-436/2016, Α-437/2016, Α-438/2016, Α-439/2016, Α-440/2016, Α-448/2016).
12.4 Στον Κ.Α. 02.00.8112.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη του υπ αρ 6457 /30-09-2016 συμβολαίου δωρεάς με τρία αντίγραφα», ποσό #250,83# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-453/2016).
12.5 Στον Κ.Α. 02.00.8112.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε υποθηκοφύλακες για μεταγραφή του υπ αρ 6457/30-09-2016 συμβολαίου και για έκδοση επίσημου αντιγράφου του υπ αρ 1079/2004 συμβολαίου (9 φύλλων)», ποσό #75,96# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους     (ΧΕΠ: Α-454/2016 και Α-455/2016).
12.6 Στον Κ.Α. 02.15.8111.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Οικονόμου Αικατερίνη (ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (για αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2016- Πρόγραμμα : Άθληση για όλους», ποσό #76,20# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-180/2016).
12.7

Στον Κ.Α. 02.00.8113.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 15/10/2016 έως 14/12/2016) και Κινητή Τηλεφωνία (περίοδος χρήσης από 27/10/2016 έως 26/12/2016) αντίστοιχα», ποσό #40,18# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-434/2016 και Α-435/2016).

12.8 Στον Κ.Α. 02.15.8113.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Μπρίλη Δήμητρα για μισθώματα Σχολικού Κτιρίου από 01-09-2016 έως 31-12-2016 (σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 περ. 16 Ν. 3852/2010 (λήξη μίσθωσης 30-06-2018) και στον Μερκούρη Βλάσιο Κων/νου για μισθώματα Σχολικού Κτιρίου για την εγκατάσταση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σικυωνίων από 01-09-2016 έως 31-12- 2016 (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) λήξη μίσθωσης 08-10-2017 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», ποσό #3.146,92# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-443/2016, Α-444/2016).
12.9 Στον Κ.Α. 02.30.8113.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στον Κουφόπουλο Δημήτριο για Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ σύμφωνα με την 167/2007 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής», ποσό #300,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-470/2016).
12.10 Στον Κ.Α. 02.00.8115.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό #685,44# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-446/2016, Α-449/2016, Α-450/2016).
12.11 Στον Κ.Α. 02.10.8115.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό #1.355,59# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-445/2016, Α-447/2016, Α-450/2016, Α-446/2016, Α-449/2016, Α-477/2016, Α-478/2016, Α-479/2016).
12.12 Στον Κ.Α. 02.30.8115.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2016», ποσό #752,72# € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   (ΧΕΠ: Α-445/2016, Α-449/2016, Α-451/2016).
12.13 Στον Κ.Α. 02.10.6232.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων», ποσό #200,00#€ ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους   και διαμορφώνοντας την στο ποσό των #2.000,00# €.
13. Από Κ.Α. 02.20.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», με ποσό #43.017,20# € προερχόμενη από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά έσοδα).

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#7.950,88# €

13.1

Στον Κ.Α. 02.20.8116.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον Παπαθανασίου Κων/νο για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.), σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #1.709,96#δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-457/2016).

13.2 Στον Κ.Α. 02.20.8116.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ERGO SAFETY ΕΠΕ για προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2016 (ένδυση κ.λ.π. – Προμήθεια Μ.Α.Π.), σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου», ποσό #6.240,92#δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-185/2016).
14. Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1329.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» εγγράφουμε πίστωση ποσού #7.689,96# € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#7.689,96# €

14.1 Στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 02.70.8122.001 με τίτλο «Καταβολή οφειλομένων στην Κ/Ξ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για την εξόφληση 3ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου – {Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}» πίστωση ποσού #7.689,96# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
15. Από Κ.Α. 02.20.6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού #38.720,00# € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #8.600,00# € προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #30.120,00# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#8.600,00# €

15.1 Στον Κ.Α. 02.20.6063.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού #8.600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #15.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #23.600,00# €, προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα.
16. Από Κ.Α. 02.30.6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού #24.000,00# μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #1.750,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #22.250,00# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού #1.750,00# €

16.1 Στον Κ.Α. 02.30.6063.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού #1.750,00# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #1.400,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.150,00# €, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
17. Από Κ.Α. 02.35.6051.004 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου», ποσού #13.200,00# € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #2.500,00# € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #10.700,00# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού #2.500,00# €

17.1 Στον Κ.Α. 02.35.6063.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», πίστωση ποσού #2.500,00# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #1.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.500,00# €, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
18. Από Κ.Α. 02.90.9111 με   τίτλο «Αποθεματικό»,ποσού #198.078,16# € μεταφέρει πίστωση ποσού #744,00# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 197.334,16 € (198.078,16 – 774,00).

Μεταφορά

Πίστωσης

#744,00# €

18.1 Στον Κ.Α. 02.00.6117.013 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)», πίστωση ποσού #744,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 61/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email