61/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15 / 07-12-2016 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   61 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο (EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ) «Περί εξοφλήσεως έναντι τιμολογίων ύδρευσης στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.   του Δήμου

                                                         Σικυωνίων για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 181/05-12-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

                

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                         2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 1ον (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) προ των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα  με τίτλο «Περί εξοφλήσεως έναντι τιμολογίων ύδρευσης στην

Δ. Ε. Υ. Α. Σ.   του Δήμου Σικυωνίων για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςκαι κάλεσε τα μέλη της

Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Σχολική Επιτροπή   ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1oθέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Σχολικής Επιτροπής ότι

τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του Δήμου Σικυωνίων, από νερό και προτείνω όπως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξοφλήσει

έναντι λογαριασμών τιμολογίων στο ποσό των δέκα   χιλιάδων ευρώ (10.000,00)€, από το λογαριασμό της .

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

Α.- Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Γ._ Εγκρίνει την έναντι εξόφληση των τιμολογίων υδρεύσεως στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του Δήμου Σικυωνίων για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, στο ποσό των δέκα (10) χιλιάδων ευρώ και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης , από τον λογαριασμό της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email