60/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   5ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

60/2023

  Αποδοχή παραχώρησης χρήσης (2) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας από την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»  για την τοποθέτησή τους στο Δημοτικό-Γυμνάσιο της κοινότητας Καλλιάνων του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΓ/Σ.Δ8-Τ1/3285/3.3.2023 έγγραφο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με το οποίο ενημερώνει το Δήμο Σικυωνίων για την πρόθεσή της να παραχωρήσει (2) προκατασκευασμένες αίθουσες (6x6m) διδασκαλίας, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού-Γυμνασίου κοινότητας Καλλιάνων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται τη δωρεά της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στο Δήμο Σικυωνίων για την παραχώρηση (2) προκατασκευασμένων αιθουσών (6x6m) διδασκαλίας, προκειμένου να τοποθετηθούν στο Δημοτικό-Γυμνάσιο της κοινότητας Καλλιάνων, για την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει στο αρ. πρωτ. ΕΓ/Σ.Δ8-Τ1/3285/3.3.2023 έγγραφό της.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του συνημμένου χρησιδανείου για την παραχώρηση των οικίσκων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email