60/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7ης/16.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 60/2021   9ο θέμα  

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους με τους

α) Βασίλειο ΖΑΡΚΟ  β)Βασίλειο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  &                                        γ) Χρήστο ΠΑΥΛΟΥ, μετά από γνωμοδότηση.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2546/12.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 24/2021 απόφασης και σύμφωνα με την οποία «…….. συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού- κι ως εκ τούτου, καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- με τους αιτούντες.»

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών το περιεχόμενο των ανα αιτούντα εισηγήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του δήμου μας, που ακολουθούν,

 

Α) Εισήγηση για την Πράξη Επιβολής Μετατροπής Εισφοράς γης σε χρήματα  στην Π.Ε. Άρθρου 13, ΟΤ 9B με ΚΑ 050929 για τoν κ. Ζάρκο Παναγιώτη».

 

Η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 050929 στο οικοδομικό τετράγωνο 9Β έχει εμβαδόν 629,55 τμ σύμφωνα με τους πίνακες της Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής των περιοχών του άρθρου 13, στο Κιάτο οφείλει (41,99 και 0,95 = 42,94) τετραγωνικά μέτρα, από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα και από την προσκύρωση.  

Κατόπιν της Εισήγησης – Γνωμοδότησης της νομικού συμβούλου κας Κ. Γεωργούλια   προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων και της υπ΄αρ. 306/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καλείστε να εκδώσετε Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε χρήματα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη και προσκύρωσης για το ανωτέρω ακίνητο.

Η τιμή οικοπέδου την 27-2-2019 ημερομηνία κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής είναι 191ευρώ /τμ στο οτ 9Β, και η τελική τιμή μετά την μείωση του 20% καθορίζεται σε 152,80 ευρώ /τμ  Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης είναι 6.561,232ευρώ. 

 

Β) Εισήγηση για την Πράξη Επιβολής Μετατροπής Εισφοράς γης σε χρήματα  στην Π.Ε. Άρθρου 13, ΟΤ 132 με ΚΑ 061251 για την κ. Βελλινιάτη – Χατζηβασιλείου Γρηγορία 

 

Η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 061251 στο οικοδομικό τετράγωνο 132 έχει εμβαδόν 1.113,49 τμ σύμφωνα με τους πίνακες της Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής των περιοχών του άρθρου 13, στο Κιάτο οφείλει (57,62 και 0,29 = 57,91) τετραγωνικά μέτρα, από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα και από την προσκύρωση.  

Κατόπιν της Εισήγησης – Γνωμοδότησης της νομικού συμβούλου κας Κ. Γεωργούλια   προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων και της υπ΄αρ. 306/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καλείστε να εκδώσετε Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε χρήματα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη και προσκύρωσης για το ανωτέρω ακίνητο.

Η τιμή οικοπέδου την 27-2-2019 ημερομηνία κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής είναι 191ευρώ /τμ στο οτ 132, και η τελική τιμή μετά την μείωση του 20% καθορίζεται σε 152,80 ευρώ /τμ  Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης είναι 8.848,648ευρώ. 

 

Γ) Εισήγηση για την Πράξη Επιβολής Μετατροπής Εισφοράς γης σε χρήματα  στην Π.Ε. Άρθρου 13, ΟΤ90Α  με ΚΑ 060202 για του κ. Παύλου Χρήστου  και της Παύλου Καραμάνη Βασιλικής συζ. Παύλου Χρήστου» 

 

Η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 060202 στο οικοδομικό τετράγωνο 90Α έχει εμβαδόν 205,1 τμ σύμφωνα με τους πίνακες της Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής των περιοχών του άρθρου 13, στο Κιάτο οφείλει (17,92 +17,92=35,84) τετραγωνικά μέτρα, από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα .  

Κατόπιν της Εισήγησης – Γνωμοδότησης της νομικού συμβούλου κας Κ. Γεωργούλια   προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων και της υπ΄αρ. 306/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καλείστε να εκδώσετε Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε χρήματα κατά μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς σε γη, για το ανωτέρω ακίνητο.

Η τιμή οικοπέδου την 27-2-2019 ημερομηνία κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής είναι 231ευρώ /τμ στο οτ 90Α, και η τελική τιμή μετά την μείωση του 20% καθορίζεται σε 184,80 ευρώ /τμ . Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης είναι  6.623,232 ευρώ. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την 24/2021 (6ΑΚ8Ω1Θ-ΧΟΚ) απόφαση ΟΕ ,
  • την από 03.03.2021 σχετική γνωμοδότηση,
  • 306/2020 (66Υ5Ω1Θ-Ι24) απόφαση ΔΣ
  • τις ανά αιτούντα εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους αιτούντες, σύμφωνα με την από 03.03.2021 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 24/2021 απόφασης ΟΕ.

 

Β. Εγκρίνει την καταβολή στο Δήμο Σικυωνίων, ποσού ανά αιτούντα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπως υπολογίζονται στις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 

  αιτών οφειλέτης καταβολή ποσού
α) ΖΑΡΚΟΣ Βασίλειος Ζάρκος Παναγιώτης 6.561,232€
β) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος Βελλινιάτη-Χατζηβασιλείου Γρηγορία 8.848,648€
γ) ΠΑΥΛΟΥ Χρήστος Παύλου Χρήστος & (συζ.) Βασιλική Παύλου-Καραμάνη 6.623,232€

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email