60/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  60/2021

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 66/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/10-02-2021 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3440/9-4-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαβασιλείου Νικόλαος προσήλθε στο 5ο Θέμα της  Η.Δ.
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Λέγγας Μάρκος
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3435. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Γαλάνης Βασίλειος  μετά την συζήτηση του 15ου θέματος.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 17ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 66/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/

10-02-2021 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου»,    ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 66/2021 με ΑΔΑ: 6ΟΤΣΩ1Θ-Α4Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 66/2021   Α’ θέμα 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και                   π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/10-02-2021 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 

Β. Τροποποιεί το τεχ. πρόγραμμα 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως κάτωθι:

 

τεχνικό  πρόγραμμα  Το έργο με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)»  το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως νέο κατά την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος με το ποσό των 100.323,40€ μειώνεται κατά 1,00€ και διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  100.322,40€ , όσο και το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. 100.322,40€

 

 

 

 

 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

1.        προϋπολογισμός Στον Κ.Α. 06.00.5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των  853.250,89 € μειώνουμε κατά 21.912,11 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 831.338,78€  .

 

  Στον Κ.Α. 06.00.1421.001 «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 21.912,11€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 51.912,11€
Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»  ποσού (Αρχική Πίστωση = 83.411.12 – 16.739,18 – 50.468,96 + 22.411,64 – 2.000,00)  36.614,62€  μειώνουμε κατά  1.514,50€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 35.100,12€ (36.614,62 – 1.514,50) Στον Κ.Α. 02.00.6739.001 των εξόδων «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ (ΧΡΗΣΗ 2020)», πίστωση ποσού 1.514,50€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.397,61€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 21.912,11€

 

2.        προϋπολογισμός Από Κ.Α. 02.00.7135.001 «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Τουριστικής Προβολής του Δήμου», ποσού  15.000,00 € προερχόμενη από Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19,  μειώνουμε κατά 15.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού,

 

Στον Κ.Α. 02.70.7135.001 των εξόδων «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Τουριστικής Προβολής του Δήμου»,  ποσό 15.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. COVID-19.

 

Από Κ.Α. 02.00.7135.004 «Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ποσού  1.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού, Στον Κ.Α. 02.70.7135.004 των εξόδων «Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.000,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

 

Από Κ.Α. 02.00.7135.005 «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων», ποσού  15.000,00€ προερχόμενο από Πολιτική Προστασία Χ.Υ. 31-12-2010,  μειώνουμε κατά 15.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού,

 

Στον Κ.Α. 02.70.7135.005 των εξόδων «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 15.000,00€ προερχόμενο από Πολιτική Προστασία Χ.Υ. 31-12-2010.

 

3.π/υ Από Κ.Α. 02.30.6262.015 «Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού  24.800,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 24.800,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση και το μεταφέρει  μέσω Αποθεματικού, Στον Κ.Α. 02.30.6262.022 των εξόδων «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)»,  ποσό 24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

 

4.        προϋπολογισμός Στον Κ.Α. 06.00.1211.006 «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Μισθοδοσίας και Εργοδοτικών Εισφορών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 138.000,00€ μειώνουμε κατά 10.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 127.500,00€

 

  Στον Κ.Α. 02.70.6041.002 «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»  το αρχικά εγγεγραμμένο ποσό των 108.000,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, μειώνουμε κατά  7.000,00€   διαμορφώνοντας  την πίστωση στο ποσό των 101.000,00€
Στον Κ.Α. 02.70.6054.002 «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»   το αρχικά εγγεγραμμένο ποσό των 30.000,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  μειώνουμε κατά  3.500,00€  διαμορφώνοντας την πίστωση στο ποσό των 26.500,00€
Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 83.411,12 – 16.739,18 – 50.468,96 + 22.411,64 – 2.000,00 – 1.514,50)  35.100,12€  μειώνουμε κατά  7.247,83€  (Ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2020)  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 27.852,29€ (35.100,12 – 7.247,83).

 

Στον Κ.Α. 02.70.6041.002 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»  ποσό  5.000,00€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση  του ποσού  των 101.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 106.000,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στον Κ.Α. 02.70.6054.002 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»   ποσό  2.247,83€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση του ποσού  των 26.500,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 28.747,83€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

5.        προϋπολογισμός Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»  ποσού (Αρχική Πίστωση = 83.411,12 – 16.739,18 – 50.468,96 + 22.411,64 – 2.000,00 – 1.514,50 – 7.247,83)  27.852,29€  μειώνουμε κατά (657,97 + 750,00) 1.407,97€  (Ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και τα αντίστοιχα καθολικά εσόδων το οποίο πρέπει να αποδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2020)  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.444,32€ (27.852,29 – 1.407,97) Στον Κ.Α. 02. 00.6718.005 των εξόδων «Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 7 Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε με την παρ. 6β του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 –ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-»,  ποσό  657,97€  προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ  το οποίο έχει εισπραχθεί,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 1.584,38€   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.242,35€ προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ .
  Στον Κ.Α. 02. 00.6718.008 των εξόδων «Απόδοση στην ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ποσοστού 25% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 άρθρου 7 Ν. 4264/2014 όπως τροπ/θηκε με την παρ. 6β του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 -2021-»,  ποσό  750,00€  προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ  το οποίο έχει προϋπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί το έτος 2021,  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 1.322,60€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.072,60€ προερχόμενο από τέλος Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ .

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 66/2021 με ΑΔΑ: 6ΟΤΣΩ1Θ-Α4Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος  Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   

 

Α. Εγκρίνει, την 66/2021 με ΑΔΑ: 6ΟΤΣΩ1Θ-Α4Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/10-02-2021 έγγραφο της Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 60/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email