60/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 60/2019   Θέμα: «Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην ΤΚ Μποζικών.».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 11ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην ΤΚ Μποζικών» ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σπυρίδωνας Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 5260/13.02.2019 Διαπιστωτική Πράξη της οικείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφορικά με την 206/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για την αγορά ακινήτου στην ΤΚ Μποζικών για τη δημιουργία πλατείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να οριστεί Συμβολαιογράφος για την σύνταξη πληρεξουσίου, προτείνοντας τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Μαρίνα Φίλη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 5260/13.02.2019 Διαπιστωτική Πράξη της οικείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  • την 206/2018 (ΨΩΔ1Ω1Θ-2Φ1) απόφαση ΔΣ
  • την 241/2019 ΑΑΥ
  • την 7326/17.05.2013 πράξη αποδοχής κληρονομιάς μετά του 479/143/02.08.2013 πιστοποιητικού Υποθηκοφυλακείου Νεμέας,
  • την 6423/04.10.2010 πράξη αποδοχής κληρονομιάς,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Φίλη Μαρίνα για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην ΤΚ Μποζικών, για τη δημιουργία Πλατείας, δυνάμει της 206/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Η δαπάνη για την αμοιβή συμβολαιογράφου ανέρχεται σε 580,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» (241/2019 ΑΑΥ).

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email