60/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/27.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 60/2018

Περίληψη :

Επί του από 29-12-2017 αιτήματος της κ. Λιάκη Ελπινίκης περί χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων

επί του πεζοδρομίου του οδού Φιλλύρα έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1873/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Γεώργας Χρήστος  
Απόντα
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός   Παύλος  
5. Μυττάς Ιωάννης       6. Δομετίου Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Λαλιώτης Γεώργιος  
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος 11. Κελλάρης Βασίλειος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του από 29-12-2017 αιτήματος της κ. Λιάκη Ελπινίκης περί χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου του οδού Φιλλύρα έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 31-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.

Κιάτο 31-1-2018

Προς τον

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

σχετικά με αίτημα της κας Λιάκη Ελπινίκης για τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Φιλλύρα σε όλο το μήκος που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία της (Φιλλύρα 18)

Έχοντας υπόψη

 • Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 18-B/5-1-2002), σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ανέρχεται σε 1,50 m. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω απόφασης, ορίζεται ότι οι κατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 8303/8-2-2008 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50 m. και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20 m.
 • Τη με αρ. πρωτ. 21503/29-12-2017 αίτηση της κας Λιάκη Ελπινίκης για τοποθέτηση κολωνακίων στην άκρη του πεζοδρομίου, καθ’ όλο το μήκος της ιδιοκτησίας της, στην οδό Φιλλύρα 18.
 • Τη με αριθμό 2017-06775/12-12-2017 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου προς το Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση της ανάπλασης πεζοδρομίων στην υπόψη περιοχή.

Εισηγούμαι

Να εγκριθεί το αίτημα της κας Λιάκη Ελπινίκης για τοποθέτηση κολωνακίων στην άκρη του πεζοδρομίου καθ’ όλο το μήκος που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία της (Φιλλύρα 18), υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τα κολωνάκια θα είναι κυλινδρικά, πλαστικά, πορτοκαλί ή κόκκινου χρώματος, με 1-2 ανακλαστικές ταινίες λευκού χρώματος. Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις κολωνακίων: διάμετρος: 8 cm, ύψος 45 cm.
 • Θα είναι εύκαμπτα, από ανθεκτικό πλαστικό (π.χ. PU: πολυουρεθάνη) και θα επανέρχονται στην κάθετη θέση μετά από κρούση.
 • Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου, σε αποστάσεις 2,00 – 2,50 m περίπου εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους 1,50 m, με μέριμνα και δαπάνες της ιδιοκτήτριας του ακινήτου.
 • Κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των κολωνακίων, η ιδιοκτήτρια θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διέλευση των πεζών για αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την αποκατάσταση οιωνδήποτε βλαβών που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
 • Η τοποθέτησή των κολωνακίων θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Θα παραμείνουν έως την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην υπόψη περιοχή, οπότε και θα τοποθετηθούν μεταλλικά κολωνάκια, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και εφόσον εξασφαλιστεί η έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.
 • Η απομάκρυνση των πλαστικών κολωνάκίων θα γίνει με μέριμνα της ιδιοκτήτριας, μετά από σχετική ειδοποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδ.

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ/κός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία.
 • την από 31-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

     πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

   Ε γ κ ρ ί ν ε ι , το από 29-12-2017 αίτημα της κας Λιάκη Ελπινίκης και συγκεκριμένα , την τοποθέτηση κολωνακίων στην άκρη του πεζοδρομίου καθ’ όλο το μήκος που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία της που βρίσκεται στην οδό Φιλλύρας αριθ. 18 στην Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τα κολωνάκια θα είναι κυλινδρικά, πλαστικά, πορτοκαλί ή κόκκινου χρώματος, με 1-2 ανακλαστικές ταινίες λευκού χρώματος. Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις κολωνακίων: διάμετρος: 8 cm, ύψος 45 cm.
 • Θα είναι εύκαμπτα, από ανθεκτικό πλαστικό (π.χ. PU: πολυουρεθάνη) και θα επανέρχονται στην κάθετη θέση μετά από κρούση.
 • Τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου, σε αποστάσεις 2,00 – 2,50 m περίπου εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους 1,50 m, με μέριμνα και δαπάνες της ιδιοκτήτριας του ακινήτου.
 • Κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των κολωνακίων, η ιδιοκτήτρια θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διέλευση των πεζών για αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την αποκατάσταση οιωνδήποτε βλαβών που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
 • Η τοποθέτησή των κολωνακίων θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Θα παραμείνουν έως την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην υπόψη περιοχή, οπότε και θα τοποθετηθούν μεταλλικά κολωνάκια, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και εφόσον εξασφαλιστεί η έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.
 • Η απομάκρυνση των πλαστικών κολωνάκίων θα γίνει με μέριμνα της ιδιοκτήτριας, μετά από σχετική ειδοποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία.

                                                                   Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 60/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email