60/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 60/2017

Θέμα : Έγκριση της αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, χρήσης 2017».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα Απόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος  
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
(Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα ΗΔ) 2. Χρυσικός   Παύλος    
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
 1. Μυττάς Ιωάννης
  4. Γεώργας Χρήστος    
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 27ο

Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάτασης: Έγκριση της αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, χρήσης 2017»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την από 03.02.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την από 03.02.2017 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
 • την αρ. 24/2017 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:7ΝΠΗΩ1Θ-32Ο),
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Σπανού Κ., Κελλάρη Β., Λαλιώτη Γ., Ραυτόπουλου Γ., Σαρχάνη Κ. & Μπακόλια Π.

1.Εγκρίνει ως έχει την αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, χρήσης 2017»

2.Τροποποιείτον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1. ΕΣΟΔΟ: Από Κ.Α. 06.00.1329.006 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» {Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 0828}» με ποσό #12.117,85#, την οποία και καταργούμε.   1.1 ΕΣΟΔΟ: Στον Κ.Α. 06.00.1322.002με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» Μέτρο 226 Δράση 1   «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» {Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 0828}» πίστωση ποσού #12.117,85# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
2. ΕΣΟΔΟ: Διαγράφουμε την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 06.00.0111.002 με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με ποσό #30.000,00# €, διότι πρόκειται για έσοδα από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού .   2.1 ΕΣΟΔΟ: Δημιουργία ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με ποσό #30.000,00# €, για τακτοποίηση του εσόδου.
3. Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού #312.067,22# € μεταφέρει πίστωση ποσού #30.000,00# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 282.067,22 €(312.067,22 – 30.000,00).

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

#30.000,00# €

3.1 Στον Κ.Α. 02.00.6739.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ», πίστωση ποσού #30.000,00# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
4. Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού #282.067,22# € μεταφέρει πίστωση ποσού (51.372,48+15.278,42) #66.650,90# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 215.416,32€ (282.067,22 – 66.650,90).

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

#66.650,90# €

4.1 Στον Κ.Α. 02.25.6211με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων», πίστωση ποσού #51.372,48# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #98.215,84# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #149.588,32# €.
4.2 Στον Κ.Α. 02.45.6271με τίτλο «Ύδρευση κοιμητηρίων», πίστωση ποσού #15.278,42# € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #22.769,06# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #38.047,48# €.
5. Από Κ.Α. 02.00.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», ποσού #2.319.434,95# € μεταφέρει πίστωση ποσού (6.758,43 + 264.713,66 + 113.740,70) #385.212,79# € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.934.222,16 € (2.319.434,95 – 385.212,79).

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

#385.212,79# €

5.1 Στον Κ.Α. 02.20.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού #6.758,43# € δημιουργώντας νέα πίστωση.
5.2 Στον Κ.Α. 02.25.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού #264.713,66# €, δημιουργώντας νέα πίστωση.
5.3 Στον Κ.Α. 02.45.8511 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», πίστωση ποσού #113.740,70# €, δημιουργώντας νέα πίστωση.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 60/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email