60/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Από το πρακτικό της 15 / 07-12-2016 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   60 / 2016

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί αναγκαιότητας προμήθειας μικροφωνικής συσκευής στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 181/05-12-2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                        1.- Β. Kελλάρης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 4ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αναγκαιότητας προμήθειας μικροφωνικής συσκευής στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι ο Δ/ντής του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, κ. Πανδής Οδυσσέας, μετά από προφορική συνομιλία που είχαμε, μας ζητεί όπως του εγκρίνουμε την προμήθεια μίας (1) μικροφωνικής συσκευής στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, προκειμένου στη συνέχεια να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

Α.- Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.- Εγκρίνει την αναγκαιότητα της προμήθειας μίας (1) μικροφωνικής συσκευής για το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, με δαπάνη που θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με νεότερή μας απόφαση θα αποφασίσουμε την απ’ ευθείας ανάθεση σε προμηθευτή.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-12-2016

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email