6/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/16.01.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

6/2023

  ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 2924/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 420/11.1.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη  Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από την σχετική γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου κ. Βασιλείου Τσατσάνη σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 2924/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών) αναφορικά με αγωγή του ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 2924/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών)
  • την 478/2022 (6ΑΤΤΩ1Θ-ΕΒΜ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2924/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών), λαμβανομένης υπ’ όψιν, της ως άνω γνωμοδότησης.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2023

συντάχθηκε & υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.01.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email