6/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    6  /  2023

 

 

ΘΕΜΑ: 6ΟΝ «Περί  εγκρίσεως ή μη  για την  απότμηση κρασπέδου – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην Δημοτική οδό Σικυώνος 32, στο Ο.Τ.  63 για το επαγγελματικό εργαστήριο (3D PRINTING)  του Αναγνωστόπουλου  Ορέστη, της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  9ην  Ιανουαρίου   του έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  153/4-1-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος         Γκούμας            (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-  Αντώνιος          Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος    (Μέλος)

4.- Δημήτριος   Σώκος              (Μέλος)

5.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                 1.-  Α. Λεονάρδου    Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

2.-  Γ. Κοτούλας         Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

3.-  Κ. Ραφτόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας Κρυονερίου

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   6ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 6ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα

«Περί  εγκρίσεως ή μη  για την  απότμηση κρασπέδου – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην Δημοτική οδό Σικυώνος 32, στο Ο.Τ.  63 για το επαγγελματικό εργαστήριο (3D PRINTING)  του Αναγνωστόπουλου  Ορέστη, της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου » ανέφερε τα  εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 21281/30-12-2022  σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την  απότμηση κρασπέδου – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην Δημοτική οδό Σικυώνος 32, στο Ο.Τ.  63 για το επαγγελματικό εργαστήριο (3D PRINTING)  του Αναγνωστόπουλου  Ορέστη, της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου  με την υπ’ αριθ. 1/2023  απόφασή της Κοινότητάς του, γνωμοδότησε  θετικά για  την εν λόγω απότμηση κρασπέδου -υποβιβασμού  στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού Σικυώνος 32 με τις προϋποθέσεις  που αναγράφονται στο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 21281/3012-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Την  υπ’ αριθ. 1/2023  θετική  εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου και ύστερα

από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την απότμηση κρασπέδου – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην Δημοτική οδό Σικυώνος 32, στο Ο.Τ.  63 για το επαγγελματικό εργαστήριο (3D PRINTING)  του Αναγνωστόπουλου  Ορέστη, της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου,  σύμφωνα με τα προεκτεθέντα που  αναφέρονται στην  υπ’ αριθ.  21281/30-12-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     6 /  2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  09-01-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email