6/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.

 

Πράξη Αριθ. 06

 

ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 11_29-03-2022 Προκήρυξης – Συνέχισης Υποτροφίας & προθεσμία υποβολής ενστάσεων

 

Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια», αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Σικυωνίων, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο και τους 27  Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Επιτροπής, συνήλθε  σε T Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 κατόπιν της αριθ. 77/15-07-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Δημάρχου (Προέδρου της Επιτροπής ), η οποία επιδόθηκε  σε κάθε ένα  μέλος της και στο Δήμαρχο (Πρόεδρο της Επιτροπής ), ο οποίος παραβρέθηκε  .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:

 

AA Παρόντες  

AA

Απόντες
1 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11 ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 11 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 12  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15 ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων και γραμματέας του Ιδρύματος Υποτροφιών Γ. Α. Μαυρούλια,  κ. Κακάτση Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

 

 

 

Θέμα 3ο

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια», κ. Σπυρίδων  Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στα μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:

  1. Την υπ΄ αριθ. 1/2022 Πράξη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια, με θέμα: «Κατάρτιση των όρων Προκήρυξης-Συνέχιση Υποτροφίας στους ήδη επιλεγέντες υποτρόφους της αριθ. 7/1-9-2020 Απόφασης»
  2. Την αρ. πρωτ. 11/29-03-2022 Προκήρυξη- Συνέχιση Υποτροφίας, όπως εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων) (Α.Π. 1543/01-04-2022) και την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (αρμόδια αρχή) και δημοσιεύτηκε όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν.4182/2013
  3. το  γεγονός ότι υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνολικά τέσσερις (4) αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κατόπιν των ανωτέρω η Διοικητική Επιτροπή,

Αξιολόγησε τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά,  και

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

Α. την ΣΥΝΕΧΙΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Ζάρκο Χρήστο του Βασιλείου
2 Κελλάρη Μυρσίνη του Χρήστου
3 Πετούμενου Σωτηρία του Νικολάου
4 Χριστοδούλου Γεώργιο του Βασιλείου

καθώς πληρούν τους όρους της Προκήρυξης.

Β.  την προθεσμία υποβολής των ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ΄ αριθ. 11/29-03-2022 Προκήρυξης.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε  αυξ. αριθ. 06/2022

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email