6/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                     

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    ΑΔΑ:Ω50ΔΟΚ3Ξ-8ΤΨ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/21-01-2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  6/2022

Περίληψη: «Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου β)Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους  2022 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 3/17-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

            

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος             Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος  το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α)2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου&5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου β)Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου έθεσε υπόψη των μελών τα έγγραφα των σχολικών μονάδων που αιτούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση και είναι τα εξής:

 • Το αριθμ. πρωτ:5/18-1-2022 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 • Το αριθμ.πρωτ:20.3/27/18-1-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει τα εξής ποσά στις παρακάτω σχολικές μονάδες:
 • Των δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 • Των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

 

 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   06/2022 και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-1-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email