6/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/31 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

6/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α’ εξαμήνου 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30’ πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1043/27.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παραβρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών ότι  η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με την §3 του άρθρου  72 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020.

Κατά το Α’ ΕΞΑΝΗΜΟ 2021 διενεργήθηκαν 19 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εκ των οποίων                                        8 κατεπείγουσες και ελήφθησαν  συνολικά 172 αποφάσεις, που αναλύονται ως εξής:

 

συνεδρίαση αρ. απόφασης διάταξη                           θέματος τίτλος θέματος ψηφοφορία
1/26.01.2021 τακτική 1 1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α’256). ομόφωνα
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» αποσύρεται
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ αποσύρεται
  2 4. Έγκριση πρακτικού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου  ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ συνολικού π/υ 100.000,00€. ομόφωνα
  3 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού π/υ 136.000,00€. ομόφωνα
  4 6. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 80.892,66€ και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης. ομόφωνα
  5 7. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» ομόφωνα
  6 8. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 2,388 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 183) στη θέση «Σταμάτα» κοινότητας ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  7 9. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,124 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 36) στη θέση «Καλιάνι» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  8 10. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,534 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 584) στη θέση «Ντριστίλια» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  9 11. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 6,340 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 463) στη θέση «Κοδέλα» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  10 12. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 0,600 στρεμμάτων στη θέση «Κολτσίδι ή Κοτσίδι» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  11 13. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,000 στρεμμάτων στη θέση «Γκουρίστα ή Γκορίστρα» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  12 14. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Λεμονιά» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  13 15. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Ωνι» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  14 16. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 9,510 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 93) στη θέση «Καρατζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  15 17. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,804 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 514) στη θέση «Καρατζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  16 18. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 2,708 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 121) στη θέση «Κοκκινιά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  17 19. Ανάλκηση της 120/2019 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (6.6.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ» και λήψη νέας. ομόφωνα
  18 20. Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση κατόπιν 258/2020 προδικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την υπόθεση Χατζοπούλου Αλεξάνδρας. ομόφωνα
  19 21. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης του υπαλλήλου ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του Κων/νου, (Μ20/886 Κλητήριο Θέσπισμα) κατόπιν γνωμοδότησης. (390/2020). ομόφωνα
Ε2/28.01.2021 έκτακτη 20 1 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» συνολικού π/υ 1.399.454,79€.* για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης. ομόφωνα
  21 2 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» συνολικού π/υ 50.000,00€. * για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης. ομόφωνα
Ε3/03.02.2021 έκτακτη 22 1 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει και καταθέσει στη Ρ.Α.Ε. ενδικοφανή προσφυγή για την ακύρωση-ανάκληση Βεβαίωσης Παραγωγού. ομόφωνα
Ε4/10.02.2021 έκτακτη 23 1 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 399.999,99€. * για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης . ομόφωνα
  24 2 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς  ή μη με τους α) Βασίλειο ΖΑΡΚΟ, β)Βασίλειο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ &  γ) Χρήστο ΠΑΥΛΟΥ * λόγω χρονοβόρας διαδικασίας. ομόφωνα
  25 3 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς ή μη με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ. * λόγω χρονοβόρας διαδικασίας. ομόφωνα
  26 4 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της κατάθεσης ή μη αίτησης καθορισμού τιμή μονάδος, για τον πεζόδρομο Μπουμπουλίνας. * λόγω χρονοβόρας διαδικασίας. ομόφωνα
5/22.2.2021 τακτική 27 1 Εξειδίκευση Πίστωσης  ΚΑ 02.00.6433  µε τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή)  προσωπικού της αυτοκίνητης  μονάδας του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»  που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Κιάτου, τη Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021. ομόφωνα
  28 2 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6733.002 με τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων). ομόφωνα
  29 3 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» κατά πλειοψηφία
  30 4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού έτους 2021. κατά πλειοψηφία
  31 5 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού  έτους 2021, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}». κατά πλειοψηφία
  32 6 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων». κατά πλειοψηφία
  33 7 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» συνολικού π/υ 73.081,11€. ομόφωνα
  34 8 Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ  «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» οικονομικού έτους 2021. κατά πλειοψηφία
  35 9 Έγκριση της 2/2021 απόφασης ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με τίτλο «Κατάρτιση και ψήφιση της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Προϋπολογισμό του Δήμου». κατά πλειοψηφία
  36 10 Αποδοχή Δωρεάς από την κα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ. ομόφωνα
  37 11 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (ΛΑΧΑΝΑ Γεωργίου του Βλασίου). ομόφωνα
  38 12 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ομόφωνα
6/24.02.2021 τακτική 39 Α’ Τροποποίηση π/υ οικονομικού έτους 2021 *για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ομόφωνα
  40 Β’ Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος σε προανακριτική εξέταση (ΠΡΟΚ/Α20/404/14) *λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας. ομόφωνα
  41 Γ’ Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώπηση του ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων σε προκαταρκτική εξέταση (3021/8/3276-στ’/17.02.2021) κατόπιν της Α20/68/07.01.2021 Εισαγγελικής παραγγελίας .*λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας. ομόφωνα
  42 Δ’ Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώπηση του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων σε προκαταρκτική εξέταση (1019/3/111-δ’/23.02.2021) κατόπιν της Α20/5807/28.12.2020  Εισαγγελικής παραγγελίας .*λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας. ομόφωνα
  43 Ε’ Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού π/υ 21.696,45€. *για την άμεση κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού ομόφωνα
  44 ΣΤ’ Τροποποίηση –ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»*για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ομόφωνα
  45 Ζ’ Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων. *για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ομόφωνα
  46 H’ Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού π/υ 136.000,00€. *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
  47 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)», για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021. ομόφωνα
  48 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» με ανώτερη προεκτιμώμενη δαπάνη 80.892,66€. ομόφωνα
  49 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού π/υ 100.000,00€. ομόφωνα
7/16.03.2021 τακτική 50 Α’ Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 02.00.6739.002 «Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών» * λόγω του αναπάντεχου. ομόφωνα
  51 Β’ Σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων 2022-2025 *λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας προθεσμίας . ομόφωνα
  52 1. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2021. ομόφωνα
  53 2. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021. ομόφωνα
  54 3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» και υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» με κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 και A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 του άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» ομόφωνα
  55 4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» συνολικού π/υ 73.081,11€. ομόφωνα
  56 5. Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ». ομόφωνα
  57 6. Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για το διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  58 7. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». ομόφωνα
  59 8. Επικαιροποίηση της 342/2018 απόφασης με θέμα «Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης» με Ε18/340 – 09.07.2018 Κλητήριο Θέσπισμα. ομόφωνα
  60 9. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους με τους α) Βασίλειο ΖΑΡΚΟ, β)Βασίλειο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ &  γ) Χρήστο ΠΑΥΛΟΥ, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 24/2021 απόφασης. ομόφωνα
  61 10. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 25/2021 απόφασης. ομόφωνα
  62 11. Περί της κατάθεσης ή μη αίτησης καθορισμού τιμή μονάδος, για τον πεζόδρομο Μπουμπουλίνας, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 26/2021 απόφασης. ομόφωνα
  63 12. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την ανακοπή της 289/2020 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ), μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 355/2020 απόφασης. ομόφωνα
  64 13. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (ΛΑΧΑΝΑ Γεωργίου του Βλασίου), μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 37/2021 απόφασης. ομόφωνα
  65 14. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
  15. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. αποσυρεται
  16. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. αποσυρεται
  17. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. αποσυρεται
8/30.03.2021 τακτική 66 α’ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και  π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/10-02-2021 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου . ομόφωνα
  67 1 Αποδοχή απόφασης ΥΠΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
  68 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμου Σικυωνίων και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το έργο «Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας». ομόφωνα
  69 3 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή του ποσού των 22,89€ στην ΡΟΜΠΟΚΟΥ Μαρίνα του Βλασίου. ομόφωνα
  70 4 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή του ποσού των 30,00€ στην ΜΑΚΡΟΣΤΑΜΟΥ Ευσταθία του Αθανασίου. ομόφωνα
  71 5 1η τροποποίηση π/υ έτους 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». ομόφωνα
  72 6 Επικαιροποίηση της 59/2017 απόφασης με τίτλο «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065/426/27.01.2017 Απόφασης ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ επιβολής προστίμου» ορισμού δικηγόρου για σύνταξη κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ομόφωνα
  73 7 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ομόφωνα
  74 8 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ομόφωνα
  9 Αποδοχή δωρεάς αγροτικού ακινήτου στη θέση «Ξερόλακα» στην Κοινότητα Πανοράματος & ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. αποσυρεται
  75 10 Ορισμός δικηγόρου ως συνήγορο υπεράσπισης του ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα), μετά από γνωμοδότηση. ομόφωνα
  76 11 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΒΩ:Α19/140/25.02.2021 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
  77 12 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ μετά την αν.591/20/03.12.2020 κλήση. (Γ19/207 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
  78 13 Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ». ομόφωνα
  79 14 Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» για το διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
Ε9/02.04.2021 έκτακτη 80 1 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» ομόφωνα
10/12.4.2021 τακτική 81 Α’ Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.15.6481.001 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων» για χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες του Δήμου Σικυωνίων για τις εορτές του Πάσχα. ομόφωνα
  82 Β’ Αποδοχή απόφασης ένταξης των πράξεων του Δήμου Σικυωνίων στη δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα  & π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
  83 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
  84 2 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» π/υ 1.471.800,00€ με Κωδικό ΟΠΣ 5070742 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα  & π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
  85 3 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  86 4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  87 5 Απευθείας ανάθεση -με διαπραγμάτευση- χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του 2ου υποέργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ-2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
  88 6 Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του π/υ. ομόφωνα
  89 7 Έγκριση της 49/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων με σκοπό την απόρριψη αιτήματος προσωρινής διαταγής «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης» κατά της 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών. ομόφωνα
  90 8 Έγκριση της 50/2021 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στην από 11/3/2021 αίτηση αναστολής της  «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης»  κατά της 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών. ομόφωνα
  91 9 Έγκριση της 52/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων μετά την Ν13/2021 απόφαση του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
  92 10 Έγκριση της 53/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανάκλησης της Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
  93 11 Έγκριση της 60/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικαστικού επιμελητή για άσκηση αίτησης ανάκλησης της Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
  94 12 Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ κατόπιν γνωμοδότησης, δυνάμει της 77/2021 απόφαση ΟΕ. μετά την Αν.591/20/03.12.2020 κλήση. (Γ19/207 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
  95 13 Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατόπιν γνωμοδότησης, δυνάμει της 76/2021 απόφαση ΟΕ μετα το Α19/140 Κλητήριο Θέσπισμα. ομόφωνα
  96 14 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά το αρ. πρωτ. 3093/31.03.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ομόφωνα
Ε11/23.04.2021 έκτακτη 97 1 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
  98 2 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για α)αγορά φακέλων αλληλογραφίας (με προπληρωμένο τέλος & λογότυπο) και β)  αγορά φακέλων αλληλογραφίας (με προπληρωμένο τέλος- courier). * για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. ομόφωνα
  99 3 Ακύρωση της 23/2021 απόφασης σε συμμόρφωση της 746/2021 απόφασης του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
  100 4 Ανάκληση της 79/2021 απόφασης μετά την 746/2021 απόφασης του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
12/10.05.2021 τακτική 101 α’ Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.6733.002 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» * λόγω του αναπάντεχου. ομόφωνα
  102 β’ Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 02.00.6739.002 «Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών» * λόγω του αναπάντεχου. ομόφωνα
  103 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
  104 2 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ για το έτος 2021. ομόφωνα
  105 3 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση α΄ ορόφου κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 186.000,00€. ομόφωνα
  106 4 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  107 5 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  108 6 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΕΞΩΧΙΚΟ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ». ομόφωνα
  109 7 Έγκριση της 75/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για την επίδοση του αρ. πρωτ. 4049/26.04.2021 εγγράφου ΤΥ. ομόφωνα
  110 8 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση υπόθεσης Χατζοπούλου Αλεξάνδρας,  κατόπιν της 18/2021 απόφασης ΟΕ. ομόφωνα
  111 9 Ορισμός συμβολαιογράφου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων. ομόφωνα
  112 10 Επικαιροποίηση της 287/2020 απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα. (ΑΑΥ 43/2021) ομόφωνα
  113 11 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ » συνολικού π/υ 675.000,00€. ομόφωνα
Ε13/14.05.2021 έκτακτη 114 1 Τροποποίηση της 256/2020 απόφασης ΟΕ με θέμα:  Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3).* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
14/24.05.2021 τακτική 115 A Μετατροπή της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.) σε Αναπτυξιακό Οργανισμό. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  116 1 Υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020. ομόφωνα
  2 Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
  117 3 Ανάκληση της 106/2021 απόφασης ΟΕ περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και λήψη νέας. ομόφωνα
  118 4 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ομόφωνα
  119 5 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ομόφωνα
  120 6 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ομόφωνα
  121 7 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
  122 8 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ομόφωνα
  123 9 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ομόφωνα
  124 10 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής  ανανέωσης σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων. ομόφωνα
  125 11 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». ομόφωνα
  126 12 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης ορισθέντα δικηγόρου, δυνάμει της 96/2021 απόφασης ΟΕ. ομόφωνα
  127 13 Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 18/2021 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση Γεωργίου & Αδαμαντίας Χριστοδούλου. ομόφωνα
  128 14 Επικαιροποίηση της 114/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του ΜΠΟΓΡΗ Βασιλείου του Στυλιανού». ομόφωνα
  129 15 Επικαιροποίηση της 115/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ Ανδρέα του Παναγιώτη κλπ». ομόφωνα
  130 16 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Δ/κου  Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση αίτησης αναστολής των ΣΙΔΕΡΗ Αντωνίου & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κων/νου. ομόφωνα
  131 17 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά τη συζήτηση αγωγής ΡΕΛΙΑ Κων/νου. ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 132 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης». ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 133 2 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων». ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 134 3 Τροποποίηση της 83/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 135 4 Τροποποίηση της 362/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ. ομόφωνα
  136 5 Τροποποίηση της 322/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ–1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12. ομόφωνα
  137 6 Προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχει ήδη υποβάλει ή προτίθεται να υποβάλει ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ομόφωνα
  138 7 Ματαίωση & επανάληψη διαγωνισμού με επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
Ε16/31.05.21 έκτακτη 139 1 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά πλειοψηφία
  140 2 Επικαιροποίηση της 305/2017 απόφασης ΟΕ περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης ΡΑΠΕΣΗ Αλεξάνδρας. ομόφωνα
17/7.6.2021 τακτική 141 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
  142 2 Ορισμός τεχνικού μέλους στην Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ». ομόφωνα
  143 3 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» δημοτικών τελών 2020 (μέσω λογαριασμών ΔΕΗ), σε επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού. ομόφωνα
  144 4 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.00.6739.002 οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών» ομόφωνα
  145 5 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  146 6 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΪΟ & ΙΟΥΝΙΟ 2021. ομόφωνα
  147 7 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος (με λογότυπο & courier). ομόφωνα
  148 8 Τροποποίηση π/υ έτους 2021 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για εγγραφή οφειλομένων που προέκυψαν μετά την κατάρτισή του. (17/2021 ΝΠΔΔ) ομόφωνα
  149 9 Έγκριση της 91/2021 απόφασης Δημάρχου «ορισμού δικηγόρου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να παραστεί κα καταθέσει -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- σημείωμα προς αντίκρουση αίτησης προσωρινής διαταγής των  ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού. ομόφωνα
  150 10 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Συμμετοχής ή μή του Δήμου Σικυωνίων στην ομαδική αγωγή εναντίον των κατασκευαστών φορτηγών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ολλανδίας και διεκδίκηση ποσού αποζημίωσης. ομόφωνα
  11 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
18/18.6.2021 τακτική 151 1 Αποδοχή της ΑΠ 19568/04.06.2021 απόφαση ένταξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». ομόφωνα
  152 2 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  153 3 Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
  154 4 Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης Δέσμευσης Προϋπολογισμού της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σε βάρος της ΣΑΕ 076  και την εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & τον π/υ έτους 2021
του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
ομόφωνα
  155 5 Τροποποίηση π/υ, έτους 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  156 6 Έγκριση της 27/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περί «Υποχρεωτικής τροποποίησης π/υ-τεχνικού προγράμματος εκτελεστών έργων & ΟΠΔ  τρέχοντος έτους για τακτοποίησης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι & ΙΙ καθώς και του χρηματικού υπολοίπου της 31.12.2020». ομόφωνα
  157 7 Έγκριση της 94/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για επίδοση εγγράφου της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδομίας για την κοινοποίηση απόφασης ΔΣ. ομόφωνα
  158 8 Έγκριση της 95/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση ειδικής όχλησης της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδομίας. ομόφωνα
  9 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- κατά τη συζήτηση της 240/ΑΣΦ240/01.06.2021 αίτησης προσωρινής διαταγής των ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού. αποσύρεται
19/28.6.2021 τακτική 159 1 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» ομόφωνα
  160 2 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  161 3 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  162 4 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» ομόφωνα
  163 5 2ος ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ομόφωνα
  164 6 1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» ομόφωνα
  165 7 Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» σύμφωνα με την 15/2021 απόφαση. κατά πλειοψηφία
  166 8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  167 9 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (161.785,24€) για την αποπληρωμή του 2ου υποέργου:  ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του κυρίως  έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  168 10 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα ΠΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ. ομόφωνα
  169 11 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- κατά τη συζήτηση της 240/ΑΣΦ240/01.06.2021 αίτησης προσωρινής διαταγής των ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού. ομόφωνα
  170 12 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- κατά τη συζήτηση της 350/27.08.2020 αίτησης (καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί επικειμένων και αναγνώρισης δικαιούχων) των ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑΣ και λοιπών. ομόφωνα
  171 13 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021  απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κλπ. ομόφωνα
  172 14 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία

 

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις συμμετείχαν :

Τακτικά μέλη: -Σταματόπουλος Σ. (18) -Τσολάκος Γ. (19) -Ζάρκος Δ. (16) -Σωτηρόπουλος Ι. (18) -Σώκος Δ. (18) – Λέγγας Μ. (10)  –Ρουμπέκας Γ. (17)

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την εισήγηση του προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Ν. ο οποίος ζήτησε περισσότερα στοιχεία για τα οικονομικά θέματα

 

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την «Έκθεση Πεπραγμένων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2021» όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email