6/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  08  –  04  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    6  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 6ΟΝ «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Καλογεροπούλου στην Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  8ην  Απριλίου   του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4646/4-4-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Δημήτριος     Σώκος               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

——————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   6ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 6ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, για τις    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Καλογεροπούλου στην Κοινότητα Σικυώνος  – Κιάτου ανέφερε ότι:

 H Tεχνική  Υπηρεσία του Δήμου μας, μας  απέστειλε το από 7-4-2022 σχετικό έγγραφό της, και μας  αναφέρει ότι λόγω της λειτουργίας του λιμανιού, όπου κατά την παραμονή πλοίου απαγορεύεται  η κίνηση Ι.Χ. oχημάτων  καθώς και λόγω των εργασιών που  εκτελούνται κατά παρούσα χρονική περίοδο  από τον ΟΤΕ, στην οδό Καλογεροπούλου, προτείνεται  η παρακάτω προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση:

Άρση μονοδρόμησης, ήτοι κίνηση οχημάτων  και κατά τις  δύο κατευθύνσεις, σε τμήμα της οδού Καλογεροπούλου  και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών  Μαυρούλια και Μετ. Σωτήρος.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις της παρ. B του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
  • την από 7-4-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση  στην πόλη του Κιάτου για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω:

 

Άρση μονοδρόμησης, ήτοι κίνηση οχημάτων  και κατά τις  δύο κατευθύνσεις, σε τμήμα της οδού Καλογεροπούλου  και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών  Μαυρούλια και Μετ. Σωτήρος.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     6  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  08-04-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email