6/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 06/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/05-9-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 05 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:13597/01-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022»  έθεσε υπόψη των μελών την από          05-9-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης     Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως ακολούθως:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   5-9-2022

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

 • Ένταξη των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2022, ως εξής:
 1. Στον Κ.Α. 02.45.7326.002 με τίτλο: «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Ιδίους Πόρους,
 2. Στον Κ.Α. 02.30.7326.011 με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2020,
 3. Στον Κ.Α. 02.30.7326.010 με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 920,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Συμπλ/κή Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. από ΚΑΠ Μαρτίου-Απριλίου,
 4. Στον Κ.Α. 02.00.6737.001 με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο –Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγορά της Αρχαίας Σικυώνας» προϋπολογισμού 400,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Συμπλ/κή Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. από ΚΑΠ Μαρτίου-Απριλίου.
Ο  Τμηματάρχης

 

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική   συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την τροποποίηση του  Τεχνικού Προγράμματος  2022  ως ακολούθως:

Ένταξη   των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2022, ως εξής:

 • Στον Κ.Α. 02.45.7326.002 με τίτλο: «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 65.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Ιδίους Πόρους,
 • Στον Κ.Α. 02.30.7326.011 με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2020,
 • Στον Κ.Α. 02.30.7326.010 με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 71.920,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Συμπλ/κή Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. από ΚΑΠ Μαρτίου-Απριλίου,

 

 • Στον Κ.Α. 02.00.6737.001 με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο –Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των  ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγορά της Αρχαίας Σικυώνας» προϋπολογισμού 12.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) από Συμπλ/κή Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. από ΚΑΠ Μαρτίου-Απριλίου.
 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  08-9-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

Print Friendly, PDF & Email