7/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              (Ορθή Επανάληψη)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 07/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/13-9-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:14231/12-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 09-09-2022 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως  ακολούθως:

 

 

 

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   9-9-2022

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  Tεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

 

Το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» διαλύθηκε με την αριθ. 7194/19-5-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το ποσό της σύμβασης ανερχόταν στα 786.797,78 €.

Προκειμένου το ανωτέρω έργο να επαναδημοπρατηθεί πρέπει να καταργηθεί από συνεχιζόμενο  και να ενταχθεί νέο με τον ίδιο τίτλο και ποσό 1.399.454,79 €,  σύμφωνα με το αρχικό ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εξεύρεση επιπλέον ποσού 612.657,01 € για την ενίσχυση της πίστωσης.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε σχετικά το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον   Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, καταργώντας το έργο (διαλυθέν) με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ».

Η μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών άρδευσης» ποσού 145.723,93 € να μειωθεί κατά 72.657,01 € και να ενισχυθεί ο Κ.Α. 02.61.7326.004 που θα δημιουργηθεί για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» και προϋπολογισμού 1.399.454,79 €.

 

Ο  Τμηματάρχης

 

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με  διαλογική  συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει την  παρακάτω τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022  σύμφωνα με την από 09-09-2022 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας που έχει ως ακολούθως:

Το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» διαλύθηκε με την αριθ. 7194/19-5-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το ποσό της σύμβασης ανερχόταν στα 786.797,78 €.

Προκειμένου το ανωτέρω έργο να επαναδημοπρατηθεί πρέπει να καταργηθεί από συνεχιζόμενο  και να ενταχθεί νέο με τον ίδιο τίτλο και ποσό 1.399.454,79 €,  σύμφωνα με το αρχικό ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εξεύρεση επιπλέον ποσού 612.657,01 € για την ενίσχυση της πίστωσης.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε σχετικά το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον   Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, καταργώντας το έργο (διαλυθέν) με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ».

Η μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών άρδευσης» ποσού 145.723,93 € να μειωθεί κατά 72.657,01 € και να ενισχυθεί ο Κ.Α. 02.61.7326.004 που θα δημιουργηθεί για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» και προϋπολογισμού 1.399.454,79 €.

3.Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  13-9-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

Print Friendly, PDF & Email